Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 7950Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking subsidieplafond voor aanvragen in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer het volgende vastgesteld:

 

  • Het subsidieplafond voor subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 3.1 van de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer is vastgesteld op: € 250.000,-.

  • Het hiervoor vermelde subsidieplafond geldt voor aanvragen die zijn ontvangen vanaf 13 december 2019 tot en met 14 februari 2020.

  • De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in 3.3 van de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 3 december 2019.

 

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris mw. R. Bouius-Riemersma, MBA MCM