Verordening van 13 november 2019 met kenmerk 01700306 tot wijziging van de Legesverordening provincie Fryslân 2019

Provinciale Staten van Fryslân,

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van september 2019, kenmerk 01697116;

 

gelet op het bepaalde in artikel 145 van de Provinciewet en in Hoofdstuk XV van de Provinciewet;

 

overwegende dat:

 • -

  de tarieventabel als onderdeel van de Legesverordening Provincie Fryslân 2019 jaarlijks wordt geïndexeerd;

 • -

  de salarisindex 2,5 % is;

 • -

  de gewijzigde Wadloopverordening vraagt om aanpassing van de legesheffing voor behandeling van aanvragen voor vergunningen en andere dienstverlening in het kader van de Wadloopverordening 2019;

 • -

  de nieuwe tarieven per 1-1-2020 dienen te worden doorgevoerd;

 

 

BESLUITEN:

 

De verordening tot wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Provincie Fryslân 2019, als volgt vast te stellen:

Artikel I

 

De tarieven in de Tarieventabel 2020 vast te stellen conform de bijlage bij deze wijzigingsverordening;

Artikel II

De Tarieventabel 2020 per 1-1-2020 te in werking te laten treden;

Artikel III

De Tarieventabel 2019 in te trekken na de inwerkingtreding van de Tarieventabel 2020;

 

Artikel IV

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Tarieventabel 2020 behorende bij de Legesverordening provincie Fryslân 2019

De tabel omvat alle tarieven die op grond van de Legesverordening provincie Fryslân 2019 bij het in behandeling nemen van een aanvraag geheven worden.

 

Rubriek A :

1

a.

 

 

 

 

 

 

b.

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van fotokopieën van tot het provinciaal archief behorende stukken, met uitzondering van die waarvoor in deze bijlage een afzonderlijk tarief is opgenomen, bedraagt per kopie:

- zwart/wit enkelzijdig

- zwart/wit dubbelzijdig

- kleur enkelzijdig

- kleur dubbelzijdig

Noot: kosten lager dan € 12,50 worden niet in rekening gebracht

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een door middel van lichtdruk verkregen kopie van tot het provinciaal archief behorende tekeningen bedraagt per kopie:

- A0 formaat

- A1 formaat

- A2 formaat

Noot: kosten lager dan € 20 worden niet in rekening gebracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05

0,10

0,15

0,30

 

 

 

 

8,00

5,00

3,00

 

 

Rubriek B :

1 Grondwater

1.1

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 6.4 Waterwet bedraagt:

 • a.

  een vast bedrag naar de klasse volgens het hierna volgend schema:

  Klasse-indeling

  (gezamenlijke) hoeveelheid te onttrekken en/of te infiltreren water in m3 per jaar

  1 tot 250.000

  250.000 en meer

 • b.

  het tarief wordt wegens publicatiekosten verhoogd met een bedrag van

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.700

7.500

595

1.2

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een vergunning als bedoeld bij 1.1 bedraagt:

 • a.

  voor zover deze aanvraag betrekking heeft op een vergroting van de hoeveelheid te onttrekken grondwater: de leges vermeld bij 1.1, te berekenen op basis van de verhoging van de hoeveelheid te onttrekken grondwater;

 • b.

  in de overige gevallen, wegens publicatiekosten, een bedrag van

De aanvrager wordt vóór het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag in kennis gesteld van het bedrag genoemd onder a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595

1.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van een koude- en warmteopslagsysteem (wko-systeem) wordt wegens de kosten van publicatie een tarief in rekening gebracht van

 

 

 

 

595

2 Ontgrondingen

2.1

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenverordening Friesland, dan wel een aanvraag om wijziging van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenverordening Friesland bedraagt:

 • a.

  voor ontgrondingen waarop artikel 5 van de Ontgrondingenverordening Friesland van toepassing is

 • b.

  voor ontgrondingen waarop artikel 4 van de Ontgrondingenverordening Friesland van toepassing is:

  • 1.

   voor primaire ontgrondingen als bedoeld in artikel 3, tweede lid onder g van de Ontgrondingenverordening Friesland, waarbij bodemmateriaal wordt gewonnen:

   • -

    minder dan 500.000 m3 bodemmateriaal

   • -

    van 500.000 tot en met 1.000.000 m3 bodemmateriaal

   • -

    meer dan 1.000.000 m3 bodemmateriaal

  • 2.

   voor overige ontgrondingen, waarbij:

   • -

    geen of minder dan 3.000 m³ bodemmateriaal vrijkomt

   • -

    ten minste 3.000 m3 maar minder dan 10.000 M³ bodemmateriaal vrijkomt

   • -

    10.000 m3 of meer bodemmateriaal vrijkomt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.230

 

 

 

 

9.225

9.225

18.960

 

 

1.230

1.535

2.050

2.2

het tarief vermeld bij 2.1.b wordt wegens publicatiekosten verhoogd met een bedrag van

 

 

595

2.3

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van de tenaamstelling van een vergunning ingevolge de Ontgrondingen-verordening Friesland bedraagt

 

 

 

 

925

2.4

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlening van een machtiging als bedoeld in artikel 12 van de Ontgrondingenwet bedraagt

 

 

6.400

3 Vaarwegen

 

 • a.

  het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het verbod opgenomen in artikel 4.3 Vaarwegenverordening Fryslân 2014 en een daarmee annex zijnde aanvraag om toestemming als bedoeld in artikel 1.21 van het Binnenvaartpolitiereglement voor één of meer reizen vallende in één kalenderjaar bedraagt

 • b.

  het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van alle overige in de Vaarwegenverordening Fryslân 2014 vervatte verbodsbepalingen bedraagt

  • -

   indien de totale projectkosten < € 50.000

  • -

   indien de totale projectkosten ≥ € 50.000

 • c.

  het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor toestemming/ontheffing voor alle andere overige artikelen genoemd in het Binnenvaartpolitiereglement (art. 7 van de scheepvaartverkeerswet) bedraagt

 • d.

  voor het in behandeling nemen van een tweede of volgende aanvraag welke bij één beschikking worden ingewilligd wordt het tarief verminderd met een bedrag van

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

205

685

 

 

 

175

 

 

-20

 

4 Wegen

 

 

 • a.

  het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing ingevolge artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen voor niet-gekentekend langzaam verkeer, o.a. landbouwvoertuigen, betrekking hebbende op provinciale wegen bedraagt.

  Noot: De ontheffing wordt voor maximaal drie jaar verleend

 • b.

  vervallen

 • c.

  het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 bedraagt

   

 • d.

  het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing krachtens de Wegenverordening provincie Fryslân bedraagt

 • e.

  het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing krachtens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en voor overige ontheffingen krachtens de Wegenverkeerswet 1994 en de Regeling Voertuigen bedraagt

 • f.

  het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een ontheffing als bedoeld bij a, c, d of e bedraagt 50% van het tarief behorende bij de aanvraag (niet zijnde een wijziging)

 • g.

  voor het in behandeling nemen van een tweede of volgende aanvraag welke bij één beschikking worden ingewilligd wordt het tarief verminderd met een bedrag van

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

105

 

205

 

 

 

75

 

 

 

 

 

-20

5 Wadlopen

 

5.1

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de “Wadloopverordening 2019” bedraagt voor:

 

 • a.

  rechtspersonen die per jaar tot 1000 wadlopers begeleiden

 • b.

  rechtspersonen die per jaar 1000 tot 5000 wadlopers begeleiden

 • c.

  rechtspersonen die per jaar 5000 of meer wadlopers begeleiden

 • d.

  voor natuurlijke personen die groepen tot 12 personen begeleiden

 • e.

  voor natuurlijke personen die solo lopen

 

 

 

 

 

 

 

 

750

2.400

4.000

250

125

5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een erkenning tot wadloopgids bedraagt:

 

35

5.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een begeleiderspas bedraagt:

 

35

 

 

5.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag met een beperking in tijd of plaats tot 50 personen bedraagt:

 • a.

  voor natuurlijke personen;

 • b.

  voor rechtspersonen en andere organisaties

 

 

 

 

75

250

5.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een solopas bedraagt

35

5.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor droogvallende platen voor groepen kleiner dan 50 personen

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor droogvallende platen voor groepen van 50 of meer personen

 

 

 

0

 

200

 

 

 

 

 

6 Wet Natuurbescherming

 

6.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning of verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.7 lid 2 of 2.8 Wet Natuurbescherming

 

1.400

6.2

Een vergunning of verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.7, tweede en derde lid Wnb in samenhang met het programma Aanpak Stikstof (PAS) zoals op grond van artikel 1.13 Wnb

 

900

 

6.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing of verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel art. 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, lid 2 onder a, 3.17, 3.32, 3.34 Wnb, met uitzondering van artikel 3.3, lid 4 onder b 5e, en artikel 3.8, lid 5, onder b 4e, die gericht zijn op het toelaten van onderzoek, waarbij het feitelijk doel van de aanvraag is ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied

 

1.400

6.4

Voor ideële stichtingen met als doelstelling de opvang van beschermde soorten en wetenschappelijk onderzoek gericht op de bescherming van soorten en gebieden

 

0

6.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing of vrijstelling (houtopstanden) als bedoeld in Hoofdstuk 4, Wet natuurbescherming

 

900

6.6

Een bestuurlijk oordeel van Gedeputeerde Staten of er wel of geen vergunning of ontheffing nodig is

 

1.400

6.7

Een toets van een plan, project of andere handeling aan de Wnb door Gedeputeerde Staten, niet zijnde een aanvraag om vergunning, ontheffing of bestuurlijk oordeel

 

900

6.8

Een aanvraag voor een generieke ontheffing als bedoeld in 6.2 hiervoor voor een gebiedsgerichte soortenbenadering

 

3.600

6.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een besluit over de verlening van een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1 Wet natuurbescherming jo. 6.2, lid 4 sub b

 

300

 

 

 

7 Nadeelcompensatieverordening

 

 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag om nadeelcompensatie of schadevergoeding krachtens de aanvullingen op de Algemene wet bestuursrecht voor Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten worden geen leges in rekening gebracht.

 

0

 

 

 

8 Algemeen tarief

 

 

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, een ontheffing of een andere beschikking, vereist op grond van een provinciale verordening, een provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift, in deze tarieventabel niet afzonderlijk genoemd, bedraagt

 

 

 

 

 

 

205

 

 

Rubriek C: Omgevingsvergunningen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze rubriek. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

1 Bouwactiviteiten

 

 

onder „bouwkosten” wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

1.0

Aanpassing bouwkosten

indien de aanneemsom of de kostenraming als bedoeld onder „bouwkosten” niet of tot een te laag bedrag is opgegeven, geven Gedeputeerde Staten toepassing aan artikel 11 tweede lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 

 

1.1

 

Schetsplan/vooroverleg

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan 25% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 1.2 indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo.

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwen van een bouwwerk

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor het bouwen van een bouwwerk:

 

 • -

  indien de bouwkosten minder dan € 20.000 bedragen

   

 • -

  € 400 vermeerderd met 1,1% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 20.000, doch niet meer dan € 50.000

   

 • -

  € 730 vermeerderd met 1,0% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000, doch niet meer dan € 100.000

   

 • -

  € 1.230 vermeerderd met 0,9% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 100.000, doch niet meer dan € 400.000

   

 • -

  € 3.930 vermeerderd met 0,75% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 400.000, doch niet meer dan € 1.000.000

   

 • -

  € 8.430 vermeerderd met 0,65% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000, doch niet meer dan € 5.000.000

   

 • -

  € 34.430 vermeerderd met 0,55% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000, doch niet meer dan € 25.000.000

   

 • -

  indien de bouwkosten meer dan € 25.000.000 bedragen

 

 

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor een op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de leges die zijn geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan als bedoeld in onderdeel 1.1 verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in dit onderdeel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144.430

1.3

 

Achteraf ingediende aanvraag

indien de in onderdeel 1.2 bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit wordt de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges verhoogd met 10%.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Planologisch strijdig gebruik

 

het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo

 

 

260

3 Aanlegactiviteit

 

onder “aanlegkosten” wordt verstaan: de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten (exclusief omzetbelasting)

 

 

 

3.1

 

Uitvoering werk/werkzaamheden

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

4 Sloopactiviteiten

 

onder “sloopkosten” wordt verstaan: de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratie voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten (exclusief omzetbelasting)

 

 

4.1

Slopen bouwwerk

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, dan wel als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a, Wabo voor het slopen van een bouwwerk voor zover daarvoor krachtens provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

5 Uitweg/inrit

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg

 

 

 

 

 

 

 

 

105

6 Kapactiviteiten

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand

 

 

 

 

 

75

7 Handelsreclame

7.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

 • a.

  artikel 2.2, eerste lid, onder h, Wabo voor het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats

 • b.

  artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

 

 

 

 

155

8 Omgevingsvergunning in twee fasen

8.1

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de:

 • a.

  eerste fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de eerste fase wordt gedaan

 • b.

  tweede fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de tweede fase wordt gedaan

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Beoordeling bodemrapport

 

onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

 

 

 

 

 

 

75

75

10 Geringe wijziging

 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

 

 

 

 

115

11 Algemeen tarief

11.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo indien daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

 

 

 

 

115

11.2

onderdeel 11.1 heeft geen betrekking op aanvragen voor beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning of ontheffing krachtens de Wet milieubeheer.

 

 

 

Leeuwarden, 13 november 2019

Provinciale Staten van Fryslân,

 

Drs. A.A.M. Brok, voorzitter

A. Rosier, griffier

 

Naar boven