Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2019, 7837Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot vaststelling van de wegenlegger van de gemeente Dongen, provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

 

Overeenkomstig artikel 34, eerste lid, van de Wegenwet hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen op 16 juli 2019 een ontwerp-wegenlegger opgemaakt, ter vervanging van de vigerende wegenleggers van de voormalige gemeenten Dongen en ‘s Gravenmoer.

 

De ontwerp-wegenlegger heeft van 23 augustus 2019 tot en met 3 oktober 2019 ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden schriftelijke zienswijze indienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

 

Bij brief, ontvangen op 12 november 2019, hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen twee exemplaren van de ontwerp-wegenlegger en de in artikel 4, vierde lid, van het Wegenleggerbesluit genoemde stukken aan ons gezonden.

 

Wij hebben de ontwerp-wegenlegger beoordeeld en geconstateerd dat deze voldoet aan de vereisten bedoeld in de artikelen 1 en 2 van het Wegenleggerbesluit.

 

Nu er geen zienswijzen zijn ingediend om wijzigingen aan te brengen in de ontwerp-wegenlegger van de gemeente Dongen, kan de ontwerp-wegenlegger ongewijzigd worden vastgesteld.

 

Gelet op artikel 35, eerste lid, van de Wegenwet en gelet op het Wegenleggerbesluit;

 

Besluiten

 • 1.

  De volgende wegenleggers in te trekken:

  • -

   Dongen, 17 september 1991;

  • -

   ’s-Gravenmoer, 17 september 1991. 

 • 2.

  De wegenlegger van de gemeente Dongen, opgemaakt op 16 juli 2019, vast te stellen.

 

 • 3.

  Dat het besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van publicatie in het provinciaal blad.

Beroep

Belanghebbenden die het met dit besluit niet eens zijn kunnen schriftelijk beroep indienen binnen zes weken na de verzending van dit besluit. Het beroepschrift moet voorzien zijn van een handtekening, naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en waarom u het met dat besluit niet eens bent. Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Arrondissementsrechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht,

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

’s-Hertogenbosch, 28 november 2019

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

 

Namens deze,

J.H.M. Goossens,

Programmaleider Beheer en onderhoud