Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 7827Beschikkingen | afhandelingMelding Besluit uniforme saneringen (BUS), Koningshof/Klapwijkseweg te Pijnacker

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 27 november 2019 een melding voor het uitvoeren van een BUS sanering is ontvangen. De locatie betreft Koningshof/Klapwijkseweg te Pijnacker (zaaknummer 00565905).

Vijf weken na de datum van de melding mag de saneerder starten met de sanering, tenzij het bevoegd gezag binnen vijf weken na de datum van de melding schriftelijk mededeelt dat de melding niet in overeenstemming is met het BUS.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De melding ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.