Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 7825Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking Wet bodembescherming, Frijdastraat 6-12 / Van Gijnstraat 7-9 te Rijswijk

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om in te stemmen met het saneringsverslag voor de locatie Frijdastraat 6-12 / Van Gijnstraat 7-9 te Rijswijk.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 3 december 2019 tot en met 13 januari 2020 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00561833, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Rijswijk.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.