Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 7815Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, verleende omgevingsvergunning Transportweg 6 te Groot-Ammers

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maken bekend dat zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verleend.

 

Activiteit:

Milieu veranderen van een inrichting (art. 2.1, lid 1 onder e.2Wabo)

Zaaknummer: Z-18-339687

Voor:het wijzigen van de indirecte lozing afvalwater

Locatie:Transportweg 6 te Groot-Ammers

Datum besluit: 27 november 2019

 

Beroep

Het besluit is op 2 december 2019 bekend gemaakt.

De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen tegen deze beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepsschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan tot en met uiterlijk13 januari 2020 bij de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

Schrijf in uw beroepsschrift ten minste:

• Uw naam en adres

• De datum van uw beroepsschrift

• Het nummer/kenmerk van het besluit (u kunt ook een kopie van het besluit bijvoegen)

• De gronden waarom u het niet eens bent met dit besluit

• Uw handtekening

Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven.

 

Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

 

Voorlopige voorziening

Diegenen die een beroepschrift hebben ingediend, kunnen bij een spoedeisend belang tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het verzoekmoet tenminste bevatten:uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen u een voorlopige voorziening aanvraagt, de reden(en) waarom u een voorlopige voorziening nodig heeft en uw handtekening.

Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden gezonden aan de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag of worden ingediend via de website van De Rechtspraak (https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. (Volg daar verder de instructies.)

 

Contactpersoon

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Omgevingsbeheer, telefoon 078-770 85 85.