Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 7794Overige besluiten van algemene strekkingNadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 19 november 2019 hebben vastgesteld:

 

NADERE SUBSIDIEREGELS CULTUURPLAN EN SUBINFRASTRUCTUUR 2021-2024

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Bedrijfsplan: plan dat de volgende onderdelen bevat:

  • a.

   een lange termijndoelstelling voor de instelling, gericht op wat de instelling artistiek en zakelijk wil bereiken binnen 5 jaar (waar staat een instelling aan het eind van deze periode) en een aanpak voor het bereiken van deze doelstelling;

  • b.

   een SWOT-analyse; wat zijn kansen en bedreigingen, sterktes en zwakten en hoe speelt de instelling hierop in;

  • c.

   een communicatie/PR/marketingplan, met aandacht voor het vervullen van het ambassadeurschap voor de Limburgse cultuursector;

  • d.

   de wijze van implementatie van de Governance Code Cultuur, omgang met de Fair Practice Code Cultuur en omgang met uitgangspunt 2 (inclusieve, open en participatieve samenleving) van het Collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ (zie www.limburg.nl).

 • 2.

  BIS-instelling: instelling die onderdeel is van de zogenaamde Landelijke Culturele Basisinfrastructuur (BIS) (http://www.cultuursubsidie.nl/).

 • 3.

  Culturele activiteiten: activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

 • 4.

  Cultuureducatie: het doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie, binnen- en/of buitenschools (http://www.lkca.nl/).

 • 5.

  Cultuurplaninstellingen: instellingen, die van provinciale en eventueel landelijke betekenis zijn, op het gebied van kunst en cultuur en daaraan een duurzame bijdrage leveren en die als zodanig door Provinciale Staten worden erkend en voor vier jaren in hun exploitatie worden gesubsidieerd.

 • 6.

  Cultuurplanperiode: de door Gedeputeerde Staten als zodanig vastgestelde vierjaarlijkse periode 2021-2024.

 • 7.

  Cultuurtank Limburg: een door Gedeputeerde Staten ingestelde onafhankelijke adviescommissie, bestaande uit onafhankelijke experts op het gebied van verschillende kunst- en cultuurdisciplines.

 • 8.

  Fair Practice Code: kader om loon naar werk in de culturele en creatieve sector mogelijk te maken. Het biedt een handreiking voor verantwoord marktgedrag en een uitnodiging tot kritische reflectie (www.lkca.nl).

 • 9.

  Gezonde bedrijfsvoering: instellingen werken publieks- en vraaggericht met een focus op de markt en op professionele, inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een eigen visie en strategie. Instellingen werken aan het verbreden van hun financiële basis en streven naar een evenwichtige exploitatie, waarbij het percentage overheidsinkomsten zo klein mogelijk wordt. Instellingen hebben een bedrijfsplan en hanteren een scheiding in taken en verantwoordelijkheden van raad van toezicht, bestuur, directie en uitvoerenden.

 • 10.

  Governance Code Cultuur: instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector dat het gehele besturingsproces omvat: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. (http://www.governancecodecultuur.nl).

 • 11.

  Instellingen in de Subinfrastructuur: instellingen op het gebied van kunst en cultuur die een eenjarige projectsubsidie zijn ontgroeid en voor maximaal twee jaren een projectsubsidie ontvangen en waarbij er sprake is van een zodanige daadwerkelijke inhoudelijke én zakelijke doorontwikkeling dat voortzetting van die ontwikkeling mogelijk kan leiden tot de status van Cultuurplaninstelling.

 • 12.

  Kunst en cultuur: de producten en activiteiten op het brede gebied van de kunsten (waaronder architectuur, beeldende kunst en vormgeving, letteren, podiumkunsten, design, media, film, mode en cross-overs tussen deze disciplines). Het gaat om objecten of handelingen die door mensen zijn gemaakt of bedacht en vooral door de artistieke kwaliteiten van het werk worden gewaardeerd. Kunst en cultuur zijn dynamisch, de grenzen tussen verschillende kunstdisciplines veranderen met de tijd. Voorbeelden van objecten zijn een schilderij, land art, een interactieve installatie, een gedicht of een film. Voorbeelden van handelingen zijn een concert, een toneelproductie, een musicaluitvoering, een performance of de uitvoering van een choreografie.

 • 13.

  Participatie: het actief meedoen aan of ervaren van kunst en cultuur. Bijvoorbeeld zelf muziek produceren of op de planken staan of een tentoonstelling bezoeken.

 • 14.

  Pitch: een door een aanvrager te houden korte presentatie over zijn subsidieaanvraag die tijdens de beoordelingsprocedure zal worden ingepland.

 • 15.

  Podium: plek die bestemd of geschikt is voor kunstuitvoeringen, vertoning van films, concerten en/of de presentatie van podiumkunsten. Voorbeelden hiervan zijn theaters, schouwburgen, muziekpodia en filmhuizen.

 • 16.

  Regio van vestiging: regio in Nederlands-Limburg (Noord-Limburg, Midden-Limburg of Zuid-Limburg) waar de instelling is gevestigd.

 • 17.

  SMART:

  • Specifiek: zo concreet mogelijk aangeven wie, wat, waar, wanneer, hoe.

  • Meetbaar: zo veel mogelijk in maat en getal uitdrukken.

  • Acceptabel: activiteiten, doelen en beoogde resultaten dienen te passen binnen het Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021 of het Beleidsprogramma Cultuur van het jaar/de jaren waarin de subsidieaanvraag plaatsvindt en draagvlak te hebben.

  • Realistisch: activiteiten, doelen en beoogde resultaten dienen binnen de gestelde tijd, financiële en personele randvoorwaarden te kunnen worden gerealiseerd.

  • Tijdgebonden: vooraf vastleggen welke activiteiten, doelen en beoogde resultaten op welk moment afgerond dan wel gehaald moeten zijn.

 • 18.

  Standplaatsgemeente: gemeente waarin de instelling haar huisvesting heeft en in de lokale culturele infrastructuur is ingebed.

 • 19.

  Subinfrastructuurperiode: de door Gedeputeerde Staten als zodanig vastgestelde tweejaarlijkse periode (de periode 2021-2022 en de periode 2023-2024).

 • 20.

  Talent: een persoon met minder dan vijf jaar werkervaring in een specifieke kunstdiscipline (niet zijnde scholing of opleiding) of een persoon met minder dan vijf jaar werkervaring in zakelijke dan wel productionele leiding (niet zijnde scholing of opleiding) en die daarnaast maximaal drie professionele producties heeft gerealiseerd.

 • 21.

  Talentontwikkeling: het duurzaam creëren van kansen waardoor (jong) talent optimale mogelijkheden krijgt voor professionele doorgroei en ontwikkeling.

Artikel 2 Doel van de regeling

Het behouden en versterken van een solide, krachtige en onderling verbonden provinciale culturele basisinfrastructuur.

 

Cultuur stimuleert de (talent)ontwikkeling van mensen en zet aan tot creatief en innovatief denken. Kunst en cultuur dragen bij aan de sociale cohesie, economie, aantrekkelijkheid en (Eu)regionale identiteit van Limburg. Cultuur is daardoor van belang voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg.

 

Om een basis van een breed en gevarieerd cultureel aanbod voor de Limburger in stand te houden worden Cultuurplaninstellingen voor een periode van 4 jaar en instellingen in de Subinfrastructuur voor een periode van 2 jaar gesubsidieerd. De culturele instellingen binnen de provinciale culturele basisinfrastructuur verspreiden hun cultureel aanbod evenwichtig over de provincie Limburg en hebben zich kwalitatief inhoudelijk en zakelijk doorontwikkeld. De culturele instellingen werken aan een sterke verbinding met de samenleving. Binnen deze basisinfrastructuur is plaats voor vernieuwing en diversiteit, op basis van de actuele provinciale inhoudelijke beleidsprioriteiten en van de Rijksontwikkelingen. De provinciale culturele basisinfrastructuur profileert de provincie Nederlands Limburg binnen en buiten de provinciegrenzen.

 

De Provincie Limburg zal samen met de provinciale culturele basisinfrastructuur de kracht van kunst en cultuur uitdragen.

Artikel 3 Europese regelgeving

 • 1.

  In deze nadere regels kan sprake zijn van staatssteun, derhalve worden deze nadere regels kennis gegeven aan de Europese Commissie op grond van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (hierna: de algemene groepsvrijstellingsverordening). Indien er sprake is van staatssteun binnen deze regeling, zullen subsidies worden verstrekt conform de algemene en procedurele bepalingen in Hoofdstuk I en II en artikel 53 (Steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed) uit Hoofdstuk III uit de algemene groepsvrijstellingsverordening.

 • 2.

  In het geval er sprake is van staatssteun zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel:

  • a.

   wordt conform artikel 1, lid 4 sub a) en b) van de algemene groepsvrijstellingsverordening betaling uitgesloten van steun aan een onderneming ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard;

  • b.

   wordt conform artikel 1 lid 4 sub c) van de algemene groepsvrijstellingsverordening geen steun toegekend aan ondernemingen in moeilijkheden;

  • c.

   zal uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van de algemene groepsvrijstellingsverordening worden voldaan aan de publicatiebepalingen van artikel 9 van deze verordening;

  • d.

   worden bij subsidieverstrekking de cumulatiebepalingen uit artikel 8 van de algemene groepsvrijstellingsverordening in acht genomen. Dit houdt in dat alle voor een bepaald project verleende staatssteun bij elkaar opgeteld dient te worden om zo het totale steunbedrag te bepalen (cumulatie). Hierdoor kan nagegaan worden of voldaan is aan de maximale steunintensiteit uit artikel 53 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

  • e.

   mag toepassing van deze nadere regels in geen enkel geval leiden tot strijd met de algemene groepsvrijstellingsverordening. Derhalve dienen in het geval er sprake is van staatssteun de bepalingen in deze nadere regels strikt te worden toegepast.

Artikel 4 Aanvrager

Privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid (instellingen). Uitgezonderd zijn onderwijsinstellingen en eigenaren, beheerders en/of exploitanten van podia, behoudens BIS-instellingen. Ook zijn provinciale begrotingsinstellingen uitgezonderd.

Artikel 5 Algemene subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:

 • 1.

  Een aanvrager moet een duidelijke relatie met de provincie Nederlands-Limburg hebben op basis van vestiging en/of werkterrein.

 • 2.

  Het project en/of de activiteiten moeten ten minste in de provincie Nederlands-Limburg plaatsvinden.

Artikel 6 Verplichtingen

 • 1.

  Activiteiten van Cultuurplaninstellingen die door Gedeputeerde Staten middels een exploitatiesubsidie worden gesubsidieerd, dienen te starten op of na 1 januari 2021 en dienen uiterlijk 31 december 2024 te zijn uitgevoerd.

 • 2.

  Projecten en/of activiteiten van instellingen in de Subinfrastructuur 2021-2022 die door Gedeputeerde Staten middels een projectsubsidie worden gesubsidieerd, dienen te starten op of na 1 januari 2021 en uiterlijk 31 december 2022 te zijn uitgevoerd.

 • 3.

  Projecten en/of activiteiten van instellingen in de Subinfrastructuur 2023-2024 die door Gedeputeerde Staten middels een projectsubsidie worden gesubsidieerd, dienen te starten op of na 1 januari 2023 en uiterlijk 31 december 2024 te zijn uitgevoerd.

 • 4.

  Binnen deze regeling vindt monitoring van de instelling plaats door de Cultuurtank Limburg (zie artikel 9 van deze regeling).

Hoofdstuk 2 Inhoudelijke beoordelingscriteria

Artikel 7 Cultuurtank Limburg

Aanvragen om subsidie worden voor advies voorgelegd aan de Cultuurtank Limburg. Ten behoeve van haar advisering zullen aanvragers een pitch houden voor de Cultuurtank Limburg.

Artikel 8 Specifieke subsidiecriteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de aanvraag te voldoen aan alle hieronder genoemde criteria:

Inhoudelijke uitgangspunten: maatschappijgericht

 • 1.

  Publiek en participatie: aanvrager moet

  • a.

   publiek aan zich binden en gebonden houden; én

  • b.

   actief op zoek gaan naar nieuw publiek en/of zich inzetten voor de participatie van publiek dat niet snel in aanraking komt met cultuur.

 • De instelling dient op zoek te gaan naar een te kiezen nieuwe doelgroep en tracht deze in twee jaar (bij subsidieaanvraag in het kader van de Subinfrastructuur) of vier jaar (bij subsidieaanvraag in het kader van het Cultuurplan) aan zich te binden en/of zich in te zetten voor de participatie van publiek dat niet snel in aanraking komt met cultuur. De instelling dient bij de subsidieaanvraag aan te tonen op welke wijze dit wordt gerealiseerd.

 • 2.

  Aanvrager moet:

  • a.

   cultuureducatie bieden, binnen- en/of buitenschools; en/of

  • b.

   in het kader van talentontwikkeling een plek bieden aan talenten met een voor- en natraject en aantonen op welke wijze dit wordt gerealiseerd.

 • 3.

  Samenwerking: aanvrager moet inhoudelijk samenwerken met (een) andere culturele instelling(en)/creatieve partner(s), met als resultaat een concreet gezamenlijk cultureel aanbod.

  Aanvrager kiest met wie de samenwerking tot stand komt: tussen de Cultuurplaninstelling en de instelling in de Subinfrastructuur, tussen professionals en amateurs, met Euregionale culturele partners, binnen de eigen discipline of met een andere discipline, met partners uit de creatieve industrie, e.d..

Zakelijke uitgangspunten: gezonde bedrijfsvoering

 • 4.

  Gezonde bedrijfsvoering (artikel 1, lid 9): de instelling moet een gezonde bedrijfsvoering hebben, hetgeen met name uit het aan te leveren bedrijfsplan dient te blijken. Een onderdeel van gezonde bedrijfsvoering is de toepassing van de Governance Code Cultuur, de toelichting op en wijze van omgaan met de Fair Practice Code en de toelichting op uitgangspunt 2 (inclusieve, open en participatieve samenleving) van het Collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’.

Artikel 9 Monitoring

 • 1.

  Met iedere afzonderlijke Cultuurplaninstelling vindt viermaal gedurende de Cultuurplanperiode een monitoringsgesprek (een startgesprek, twee voortgangsgesprekken en een evaluatiegesprek) met een delegatie van de Cultuurtank Limburg plaats over de artistieke en zakelijke ontwikkeling van de instelling. Indien nodig, dit ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten al dan niet op advies van de Cultuurtank Limburg, vindt een extra tussentijds overleg plaats.

 • 2.

  Met iedere afzonderlijke instelling in de Subinfrastructuur vindt tweemaal gedurende de Subinfrastructuurperiode een monitoringsgesprek met een delegatie van de Cultuurtank Limburg plaats over de artistieke en zakelijke ontwikkeling van de instelling. Indien nodig, dit ter beoordeling aan Gedeputeerde Staten al dan niet op advies van de Cultuurtank Limburg, vindt een extra tussentijds overleg plaats.

 • 3.

  De instelling dient voorafgaand aan het monitoringsgesprek schriftelijk een notitie over de stand van zaken (artistiek, zakelijk en organisatorisch) aan te leveren.

Artikel 10 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen indien:

 • a.

  het project en/of de activiteiten niet aansluit(en) bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de subsidieaanvraag niet wordt ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 4;

 • c.

  niet wordt voldaan aan de algemene criteria zoals opgenomen in artikel 5;

 • d.

  niet wordt voldaan aan de specifieke criteria zoals opgenomen in artikel 8 (met inachtneming van de behaalde scores op de indicatoren zoals gesteld in artikel 12, tweede lid);

 • e.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert,met uitzondering van bijdragen van het Cultuurfonds Limburg of Cultuurparticipatiefonds Limburg. Bijdragen ontvangen van het Huis voor de Kunsten Limburg, en bijdragen van Stichting Popmuziek Limburg (SPL) en Stichting Limburg Geïmproviseerde Muziek (SLIM) worden hierbij beschouwd als subsidiëring/financiering door de Provincie Limburg;

 • f.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 14;

 • g.

  het project en/of de activiteiten betrekking hebben op carnaval.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 11 Subsidiebedrag

 • 1.

  Cultuurplaninstellingen ontvangen een exploitatiesubsidie voor de duur van 4 jaren.

 • 2.

  Instellingen in de Subinfrastructuur ontvangen een projectsubsidie voor de duur van 2 jaren.

 • 3.

  Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:

  • a.

   Op basis van het inhoudelijke activiteitenplan;

  • b.

   Op basis van het bedrijfsplan;

  • c.

   Op basis van de begroting, zoals opgenomen in het aanvraagformulier.

 • 4.

  Voor de instellingen in de Subinfrastructuur geldt dat de hoogte van de subsidie maximaal 35% is van de totale subsidiabele kosten over de aangevraagde Subinfrastructuurperiode.

 • 5.

  Bij de bepaling van het subsidiebedrag houden Gedeputeerde Staten rekening met de mate:

  • a.

   waarin de activiteiten een bijdrage leveren aan de invulling van het provinciaal beleid;

  • b.

   van eigen (financiële) verantwoordelijkheid van de aanvrager;

  • c.

   waarin medefinanciering door derden plaatsvindt of kan plaatsvinden.

 • 6.

  Naast de in artikel 15, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. genoemde niet subsidiabele kosten, zijn ook de navolgende kosten niet subsidiabel:

  • a.

   onvoorziene uitgaven (post onvoorzien);

  • b.

   kosten voor boeken en schriftelijke publicaties;

  • c.

   consumptieve kosten (drank, eten etc.);

  • d.

   behoud- en beheerkosten van musea.

Artikel 12 Subsidieplafond en beoordeling door middel van tendersystematiek

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds van deze Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024 vast. De subsidieplafonds kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies>subsidieplafonds.

 • 2.

  In deze Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024 is sprake van een tendersystematiek. De mate waarin wordt voldaan aan de specifieke criteria zal worden beoordeeld door de Cultuurtank Limburg conform onderstaande indicatoren en bijbehorende puntenberekening:

   

  • a.

   Publiek en participatie:

   WAARDERING

   PUNT

   TOELICHTING

   Goed

   2

   De instelling bindt en houdt (huidig) publiek aan zich verbonden. De instelling laat overtuigend zien dat er aan het einde van de subsidieperiode een nieuwe publieksdoelgroep aan de instelling is gebonden en/of dat zij zich inzet voor de participatie van publiek dat niet snel in aanraking komt met cultuur.

   Voldoende

   1

   De instelling bindt en houdt (huidig) publiek aan zich verbonden. De instelling laat zien dat er aan het einde van de subsidieperiode een nieuwe publieksdoelgroep aan de instelling is gebonden en/of dat zij zich inzet voor de participatie van publiek dat niet snel in aanraking komt met cultuur. Echter, er is verbetering mogelijk.

   Onvoldoende

   0

   De instelling voldoet niet aan het criterium publiek en participatie zoals gesteld in artikel 8, eerste lid. De aanvraag wordt daarom afgewezen.

    

  • b.

   Cultuureducatie en/of talentontwikkeling:

   WAARDERING

   PUNT

   TOELICHTING

   Goed

   2

   Aanvrager levert een bijzondere bijdrage aan cultuureducatie en/of talentontwikkeling.

   Voldoende

   1

   Aanvrager levert een bijdrage aan cultuureducatie en/of talentontwikkeling, maar de activiteiten zijn niet uniek van aard.

   Onvoldoende

   0

   Er is geen sprake van cultuureducatie en/of talentontwikkeling, zoals gesteld in artikel 8, tweede lid. De aanvraag wordt daarom afgewezen.

  • c.

   Inhoudelijke samenwerking met (een) andere culturele instelling(en)/creatieve partner(s), met als resultaat een concreet gezamenlijk cultureel aanbod:

   WAARDERING

   PUNT

   TOELICHTING

   Zeer goed

   4

   Duurzame en consistente samenwerking met meerdere culturele instellingen/creatieve partners.

   Goed

   3

   Beperkte samenwerking met meerdere culturele instellingen/creatieve partners.

   Ruim voldoende

   2

   Duurzame en consistente samenwerking met één andere culturele instelling/creatieve partner.

   Voldoende

   1

   Beperkte samenwerking met één andere culturele instelling/creatieve partner.

   Onvoldoende

   0

   Geen samenwerking met een andere culturele instelling/creatieve partner, zoals gesteld in artikel 8, derde lid. De aanvraag wordt daarom afgewezen.

  • d.

   Gezonde bedrijfsvoering:

   WAARDERING

   PUNT

   TOELICHTING

   Zeer goed

   4

   Er zijn geen kritische kanttekeningen te plaatsen.

   Goed

   3

   Er zijn bijna geen kanttekeningen te plaatsen.

   Ruim voldoende

   2

   Positief, maar met meerdere punten van kritiek.

   Voldoende

   1

   Nog wel positief, maar er is flinke verbetering mogelijk.

   Onvoldoende

   0

   Er is geen sprake van een gezonde bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering is onder de maat; de instelling presteert op meerdere onderdelen niet goed, zoals gesteld in artikel 8, vierde lid. De aanvraag wordt daarom afgewezen.

 • 3.

  Naast de bovengenoemde criteria kan de instelling extra punten ontvangen indien wordt voldaan aan de volgende pré’s:

  PRÉ

  PUNT

  Er is bij de instelling sprake van bijzondere artistieke relevantie.

  1

  De instelling werkt voor het inhoudelijk en/of zakelijk realiseren van haar cultureel aanbod samen met een organisatie uit een andere sector, niet zijnde cultuur.

  1

  De instelling, zijnde gevestigd in de provincie Nederlands-Limburg, biedt een onderdeel van haar cultureel aanbod in de provincie Nederlands-Limburg aan buiten de regio van vestiging; of

  De instelling, niet zijnde gevestigd in de provincie Nederlands-Limburg, biedt een onderdeel van haar cultureel aanbod in de provincie Nederlands-Limburg aan in meer dan één regio van de provincie Nederlands-Limburg.

  1

  De instelling biedt een onderdeel van haar cultureel aanbod aan in de Euregio Rijn-Maas Noord en/of Euregio Maas-Rijn (niet zijnde de provincie Nederlands-Limburg), Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen, Noord-Brabant en/of Gelderland.

  1

  Limburgse identiteit: de instelling heeft bijzondere aandacht voor de verbinding met de regio door de verhalen van hier te vertellen.

  1

 • 4.

  De aanvragen worden gerangschikt op volgorde van het aantal punten. Daarbij wordt de volgende systematiek gehanteerd:

  • a.

   Op basis van de ingediende aanvraag worden de punten per criterium toegekend.

  • b.

   Op basis van de ingediende aanvraag worden extra punten toegekend indien wordt voldaan aan de in het derde lid genoemde pré’s.

  • c.

   De behaalde punten per criterium en de eventueel behaalde punten bij de pré’s worden bij elkaar opgeteld tot een totaal score.

  • d.

   De aanvraag die de meeste punten scoort, komt als eerste in aanmerking voor subsidie, de aanvraag die de op één na de meeste punten scoort, komt als tweede in aanmerking, enz.

 • 5.

  Het bedrag van de subsidieplafonds wordt verdeeld naar volgorde van rangschikking. Een aanvraag met een nulscore op één of meerdere criteria wordt afgewezen.

 • 6.

  Bij een gelijk puntenaantal en ontoereikend budget voor de subsidieaanvragen krijgen aanvragen prioriteit die:

  • a.

   betrekking hebben op cultureel aanbod in Noord- of Midden-Limburg; of

  • b.

   betrekking hebben op jonge/nieuwe kunstvormen; of

  • c.

   er in hogere mate in slagen nieuwe doelgroepen en dus een zo breed mogelijk publiek aan te spreken en te bereiken.

 • 7.

  Indien instellingen in de periode 2017-2020 een provinciale subsidie hebben ontvangen, wordt bij de beoordeling tevens betrokken de mate waarin de instelling in de genoemde periode heeft voldaan aan de afgesproken outputresultaten, mede op basis van monitoringsgesprekken en verslagen van activiteitenbezoeken.

 • 8.

  Bij de beoordeling van de aanvragen worden de beschikbare adviezen van de landelijke Raad voor Cultuur en het standpunt van de standplaatsgemeente in het kader van de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) meegewogen.

 • 9.

  Op basis van het vorengaande vormen Gedeputeerde Staten hun oordeel en besluiten Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvragen.

 • 10.

  De vaststelling van het Cultuurplan 2021-2024 vindt plaats door Provinciale Staten.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 13 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag voor een vierjaarlijkse exploitatiesubsidie in het kader van het Cultuurplan of een tweejaarlijkse projectsubsidie in het kader van de Subinfrastructuur kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig SMART ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden, en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven in het (digitaal) aanvraagformulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal te worden ingediend.

Artikel 14 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag voor de Cultuurplanperiode 2021-2024 kan vanaf 2 december 2019 worden ingediend en dient uiterlijk 4 februari 2020 compleet te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten. Voor de datum van ontvangst per post is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van de digitale ontvangst.

 • 2.

  De subsidieaanvraag voor de Subinfrastructuurperiode 2021-2022 kan vanaf 2 december 2019 worden ingediend en dient uiterlijk 4 februari 2020 compleet te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten. Voor de datum van ontvangst per post is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van de digitale ontvangst.

 • 3.

  De subsidieaanvraag voor de Subinfrastructuurperiode 2023-2024 kan vanaf 1 december 2021 worden ingediend en dient uiterlijk 1 februari 2022 compleet te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten. Voor de datum van ontvangst per post is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van de digitale ontvangst.

 • 4.

  Bij onvolledig ingediende aanvragen geldt dat deze door aanvrager kunnen worden gecompleteerd tot en met de in de leden 1, 2 en 3 genoemde indieningstermijn.

Artikel 15 Beslistermijn

In afwijking van artikel 12, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. begint de beslistermijn voor de subsidieaanvragen voor de Cultuurplanperiode 2021-2024 en de Subinfrastructuurperiode 2021-2022 te lopen vanaf het moment dat Provinciale Staten het Cultuurplan 2021-2024 hebben vastgesteld (erkenning).

Hoofdstuk 5 Slotbepaling

Artikel 16 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2025, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024’’.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 19 november 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting

Indienen aanvraag

De aanvragen voor het Cultuurplan 2021-2024 en de Subinfrastructuur 2021-2022 dienen vanaf 2 december 2019 te worden ingediend en uiterlijk op 4 februari 2020 compleet te zijn ontvangen. De aanvragen voor de Subinfrastructuur 2023-2024 dienen vanaf 1 december 2021 te worden ingediend en uiterlijk op 1 februari 2022 compleet te zijn ontvangen.

 

Let op: deze termijnen worden strikt nageleefd. Er is geen mogelijkheid om na deze termijnen nog aanvullende gegevens respectievelijk stukken van inhoudelijke aard aan te leveren die van invloed kunnen zijn op de inhoudelijke beoordeling, score of ranking. Het volstaat dus niet om de aanvraag op 4 februari 2020 respectievelijk op 1 februari 2022 ter post te doen. In dat geval zal de aanvraag immers pas op zijn vroegst de dag erna worden ontvangen.

 

Ten behoeve van de aanvraag wordt een aanvraagformulier bekendgemaakt op www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen > Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024 . Om een aanvraag te kunnen doen, moet dus van dat formulier gebruik worden gemaakt.

Beoordeling aanvragen Cultuurplan 2021-2024 en Subinfrastructuur 2021-2022

Vanaf 2 december 2019 tot en met 4 februari 2020 kunnen voor de beide onderdelen, Cultuurplan 2021-2024 en Subinfrastructuur 2021-2022, de subsidieaanvragen worden ingediend. De beoordeling daarvan vindt plaats tot en met medio mei 2020, waaronder de advisering over de subsidieaanvragen door de Cultuurtank Limburg. Ten behoeve van haar advisering zullen de instellingen een pitch houden voor de Cultuurtank Limburg.

Begin juni 2020 informeren wij de Statencommissie Cultuur en Samenleving, de betreffende culturele instellingen en de standplaatsgemeenten over de beoordeling van de subsidieaanvragen voor het Cultuurplan, waarna tot en met augustus 2020 de bestuurlijke onderhandelingen plaatsvinden met het Rijk en de gemeenten inzake BIS-Cultuurplan 2021-2024.

Vóór eind 2020 wordt de besluitvorming over het Cultuurplan sonderend behandeld in de Statencommissie Cultuur en Samenleving en vastgesteld door Provinciale Staten (erkenning), waarna besluitvorming door Gedeputeerde Staten zal plaatsvinden. Vanwege de mogelijke instroom vanuit de Subinfrastructuur naar het Cultuurplan en de mogelijke uitstroom vanuit het Cultuurplan naar de Subinfrastructuur vindt eind 2020 de besluitvorming over beide onderdelen door ons plaats.

Beoordeling aanvragen Subinfrastructuur 2023-2024

Vanaf 1 december 2021 tot en met 1 februari 2022 kunnen de subsidieaanvragen voor de Subinfrastructuur 2023-2024 worden ingediend. De beslistermijn van twaalf weken begint pas te lopen op de dag na sluiting van de vastgestelde indieningstermijn.

Algemene toelichting tendersystematiek

Als er voor een subsidie een subsidieplafond wordt vastgesteld, dient er ook een verdelingssysteem te worden vastgesteld. Vaak worden subsidies verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst. Bij een tendersysteem gebeurt dit niet. Een tendersysteem kenmerkt zich door het gegeven dat aanvragen binnen een bepaalde periode moeten worden ingediend. Na afloop van deze periode worden de aanvragen beoordeeld en vervolgens met elkaar vergeleken. De beoordeling gebeurt op basis van criteria (aansluitend bij de doelstelling) en daaraan gekoppelde wegingsfactoren. De criteria en bijbehorende wegingsfactoren zijn bekend voordat de aanvrager zijn project indient. Op deze manier is het voor de aanvrager duidelijk op welke criteria de aanvragen vergeleken en beoordeeld worden.