Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2019, 7613VerordeningenLegesverordening provincie Groningen 1993

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat Provinciale Staten op 13 november 2019, nr. 4.b,voordracht 2019-079165, afdeling FC, dossiernummer K5904, hebben besloten tot vaststelling van de wijziging Legesverordening provincie Groningen 1993. Het besluit luidt als volgt:

 

Provinciale Staten van Groningen:

 

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 7 oktober 2019, nr. 2019-079165, FC;

Gelet op de artikelen 220 en 223 van de Provinciewet;

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen hetgeen volgt:

ARTIKEL I

A. De bijlage behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993 te wijzigen, zodat deze komt te luiden als volgt:

 

 

TARIEVENTABEL 2020

Behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.

 

HOOFDSTUK 1 - Verkeer en Vervoer

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

Verkeer en vervoer

 

 • 1.

  Wegenverkeerswet 1994

  • a.

   voor een ontheffing ingevolge de Wegenverkeerswet 1994 (wegwedstrijden) € 107,00

  • b.

   tot wijziging van een dergelijke ontheffing € 26,00

  • c.

   de onder a en b berekende tarieven worden, in geval van kosten van publicatie, verhoogd, aanvrager wordt direct geïnformeerd omtrent de hoogte daarvan, indien de werkelijke publicatiekosten minder bedragen, wordt het lagere bedrag in rekening gebracht (incl. BTW).

 

 • 2.

  Regeling voertuigen

  • a.

   voor een ontheffing ingevolge de Regeling voertuigen, geldig voor een periode van maximaal 36 maanden € 107,00

  • b.

   tot wijziging van een ontheffing ingevolge de Regeling voertuigen € 26,00

 

 • 3.

  Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

  voor een ontheffing ingevolge het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 € 57,00

 

Wegen

 

 • 4.

  Een vlotte en veilige doorstroming op de weg

  • a.

   een vergunning ingevolge artikel 4.15 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 voor het maken van nieuwe wegen € 461,00

  • b.

   een ontheffing van het verbod ingevolge artikel 4.20 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016

   • 1.

    voor werken tot € 5.000 € 185,00

   • 2.

    voor werken van € 5.000 en meer € 461,00

  • c.

   tot wijziging van een besluit als bedoeld onder a of b, aanhef en onderdeel 2 € 118,00

  • d.

   tot wijziging van een besluit als bedoeld onder b, onderdeel 1 € 48,00

 

Waterwegen

 

 • 5.

  Een veilige, vlotte doorvaart op de vaarwegen

  voor een vergunning ingevolge artikel 4.12 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 voor het maken van werken langs kanalen:

  • a.

   voor grote projecten (kosten € 50.000 of meer) € 933,00

  • b.

   voor kleine werken (kosten minder dan € 50.000) € 92,00

  • c.

   tot wijziging van besluiten als bedoeld onder aanhef en a € 231,00

  • d.

   tot wijziging van besluiten als bedoeld onder aanhef en b € 23,00

  • e.

   de onder a, b, c en d berekende tarieven worden, in geval van kosten van publicatie, verhoogd, aanvrager wordt direct geïnformeerd omtrent de hoogte daarvan, indien de werkelijke publicatiekosten minder bedragen wordt het lagere bedrag in rekening gebracht (incl. BTW).

 

 • 6.

  Binnenvaartpolitiereglement/Scheepvaartverkeerswet

  • a.

   voor vergunning/toestemming op grond van het Binnenvaartpolitiereglement, voor:

   • 1.

    bijzondere transporten algemeen € 52,00

   • 2.

    grote nieuwbouwschepen/secties e.d. € 83,00

   • 3.

    roeiwedstrijden, evenementen enz. € 51,00

  • b.

   het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van verboden op grond van de Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaartpolitiereglement € 92,00

  • c.

   tot wijziging van besluiten als bedoeld onder a en b € 21,00

  • d.

   de onder a, b en c berekende tarieven worden, in geval van kosten van publicatie, verhoogd, aanvrager wordt direct geïnformeerd omtrent de hoogte daarvan, indien de werkelijke publicatiekosten minder bedragen wordt het lagere bedrag in rekening gebracht (incl. BTW).

 

HOOFDSTUK 2 - Natuur en milieu

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 • 1.

  Wadloopverordening provincie Groningen 2019

  • a.

   het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de Wadloopverordening provincie Groningen 2019 bedraagt voor:

   • 1.

    rechtspersonen, die per jaar tot 1.000 wadlopers begeleiden € 750,00

   • 2.

    rechtspersonen, die per jaar 1.000 tot 5.000 wadlopers begeleiden € 2.400,00

   • 3.

    rechtspersonen, die per jaar 5.000 of meer of meer wadlopers begeleiden € 4.000,00

   • 4.

    voor natuurlijke personen die groepen tot 12 personen begeleiden € 250,00

   • 5.

    voor natuurlijke personen die solo lopen € 125,00

  • b.

   het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een erkenning tot wadloopgids bedraagt: € 35,00

  • c.

   Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een begeleiderspas bedraagt: € 35,00

  • d.

   In afwijking van het bepaalde onder a. bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning met een beperking in tijd of plaats tot 50 personen:

   • 1.

    voor natuurlijke personen € 75,00

   • 2.

    voor rechtspersonen en andere organisaties € 250,00

  • e.

   Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een solopas bedraagt: € 35,00

  • f.

   In afwijking van het bepaalde onder a. bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning die uitsluitend betrekking heeft op wadlopen op droogvallende platen voor groepen kleiner dan 50 personen € 0,00

  • g.

   In afwijking van het bepaalde onder a. bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning die uitsluitend betrekking heeft op wadlopen op droogvallende platen voor groepen van 50 of meer personen € 200,00

 

 • 2.

  Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

  voor een ontheffing ingevolge de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden € 505,00

 

 • 3.

  Wet natuurbescherming

  • 1.

   het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van:

   • a.

    een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen, die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura-2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen € 2.056,00

   • b.

    een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming van de verboden, als bedoeld in artikel 3.1 of artikel 3.2, zesde lid, van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van vogels van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van hun nesten, rustplaatsen of eieren € 2.056,00

   • c.

    een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming van de verboden, als bedoeld in artikel 3.5, artikel 3.6, tweede lid, of 3.10 eerste lid, van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij aangewezen soorten € 2.056,00

  • 2.

   In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming, die aan de hand van een passende beoordeling dient te worden beoordeeld en die tevens complex van aard is omdat het realiseren van een project waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura-2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen, anders dan door enkel de depositie van stikstof € 15.423,00

  • 3.

   In afwijking van het eerste lid en het tweede lid, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunning of ontheffing als bedoeld in die leden voor projecten of handelingen

   • a.

    van recreatieve aard, € 309,00

   • b.

    in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen van particulieren, die niet handelen in het kader van beroep of bedrijf, € 309,00

   • c.

    ter voorkoming of bestrijding van schade aan gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; € 309,00

   • d.

    ter voorkoming van schade en overlast door al dan niet beschermde diersoorten, € 309,00

   • e.

    in het belang van de openbare veiligheid of volksgezondheid, € 309,00

   • f.

    ten behoeve van onderzoek, onderwijs, repopulatie of herintroductie € 309,00

   • g.

    ten behoeve van natuurbeheer € 309,00

  • 4.

   Het tarief bedraagt voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.10a, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht

   • a.

    ter zake van het realiseren van een project of andere handeling als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming € 2.056,00

   • b.

    ter zake van het verrichten van een handeling als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming € 2.056,00

   • c.

    ter zake van het realiseren van een project als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming voor zover de aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van een passende beoordeling en tevens het project complex van aard is als bedoeld in het tweede lid € 15.423,00

   • d.

    ter zake van een project of handeling bedoeld in het derde lid, onder a, b, c, d, e, f en g € 309,00

  • 5.

   In afwijking van voorgaande leden bedraagt het tarief voor een wijziging van de tenaamstelling van een ontheffing of vergunning € 309,00

 

 • 4.

  Wet natuurbescherming overig

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van:

  • a.

   een ontheffing als bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, van de Wet natuurbescherming € 309,00

  • b.

   een ontheffing als bedoeld in artikel 3.7, derde lid, van de Wet natuurbescherming € 309,00

  • c.

   een ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, vierde lid, van de Wet natuurbescherming € 309,00

  • d.

   een ontheffing als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, van het verbod met betrekking tot het gebruik van middelen, als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, Wet natuurbescherming € 309,00

  • e.

   een ontheffing als bedoeld in artikel 3.34, derde lid, van de Wet natuurbescherming € 309,00

  • f.

   een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, ten behoeve van herbeplanting op andere grond € 309,00

  • g.

   een ontheffing van de meldingsplicht als bedoeld in artikel 4.5, derde lid, van Wet natuurbescherming, als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid van de Wet natuurbescherming € 309,00

  • h.

   een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5 , derde lid, van de Wet natuurbescherming, van de verplichtingen, als bedoeld in artikel 4.3, eerste, tweede of vijfde lid, van de Wet natuurbescherming € 309,00

 

 • 5.

  Tegemoetkoming in schade aangericht door in het wild levende beschermde dieren

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid onder a en b van de Wet natuurbescherming bedraagt; € 300,00

 

HOOFDSTUK 3 - Water

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 • a.

  voor een vergunning ingevolge de Waterwet:

  • 1.

   voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water, bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, aanhef, onder a en b, voor zover het niet betreft een bodemenergiesysteem: (tariefkolom A);

  • 2.

   voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water, bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, aanhef, onder a en b, voor zover het niet betreft een bodemenergiesysteem voor een periode van maximaal 60 maanden: (tariefkolom B);

 • b.

  tot wijziging van een vergunning bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, aanhef, onder a en b, van de Waterwet voor zover het niet betreft een bodemenergiesysteem, waarbij de maximaal te onttrekken hoeveelheid of de te infiltreren hoeveelheid niet wordt vergroot: (tariefkolom C);

   

  bij een maximale hoeveelheid per jaar van

   

  A

  1

  t/m

  30.000 m3

  1.963,00

  30.001

  t/m

  50.000 m3

  -

  3.926,00

  50.001

  t/m

  70.000 m3

  -

  5.836,00

  70.001

  t/m

  100.000 m3

  -

  7.862,00

  100.001

  t/m

  150.000 m3

  -

  9.783,00

  150.001

  t/m

  200.000 m3

  -

  11.787,00

  200.001

  t/m

  300.000 m3

  -

  13.697,00

  300.001

  t/m

  500.000 m3

  -

  16.389,00

  500.001

  t/m

  700.000 m3

  -

  17.644,00

  700.001

  t/m

  1.000.000 m3

  -

  19.649,00

  1.000.001

  t/m

  1.500.000 m3

  -

  21.570,00

  1.500.001

  t/m

  2.000.000 m3

  -

  23.586,00

  2.000.001

  en meer 

  -

  23.586,00

  vermeerderd met

  per 1.000.000 m3 of gedeelte daarvan boven 2.000.000 m3

  -

  1.963,00

   

   

  bij een maximale hoeveelheid per jaar van

   

  B

  1

  t/m

  30.000 m3

  1.319,00

  30.001

  t/m

  50.000 m3

  -

  2.607,00

  50.001

  t/m

  70.000 m3

  -

  3.926,00

  70.001

  t/m

  100.000 m3

  -

  5.224,00

  100.001

  t/m

  150.000 m3

  -

  6.511,00

  150.001

  t/m

  200.000 m3

  -

  7.862,00

  200.001

  t/m

  300.000 m3

  -

  9.213,00

  300.001

  t/m

  500.000 m3

  -

  10.447,00

  500.001

  t/m

  700.000 m3

  -

  11.787,00

  700.001

  t/m

  1.000.000 m3

  -

  13.149,00

  1.000.001

  t/m

  1.500.000 m3

  -

  14.373,00

  1.500.001

  t/m

  2.000.000 m3

  -

  15.723,00

  2.000.001

  en meer

   

  -

  15.723,00

  vermeerderd met

  per 1.000.000 m3 of gedeelte daarvan boven 2.000.000 m3

  -

  1.319,00

   

  bij een maximale hoeveelheid per jaar van

   

  C

  1

  t/m

  30.000 m3

  654,00

  30.001

  t/m

  50.000 m3

  -

  1.319,00

  50.001

  t/m

  70.000 m3

  -

  1.963,00

  70.001

  t/m

  100.000 m3

  -

  2.607,00

  100.001

  t/m

  150.000 m3

  -

  3.261,00

  150.001

  t/m

  200.000 m3

  -

  3.926,00

  200.001

  t/m

  300.000 m3

  -

  4.601,00

  300.001

  t/m

  500.000 m3

  -

  5.329,00

  500.001

  t/m

  700.000 m3

  -

  5.836,00

  700.001

  t/m

  1.000.000 m3

  -

  6.511,00

  1.000.001

  t/m

  1.500.000 m3

  -

  7.197,00

  1.500.001

  t/m

  2.000.000 m3

  -

  7.862,00

  2.000.001

  en meer

   

  -

  7.862,00

  vermeerderd met

  per 1.000.000 m3 of gedeelte daarvan boven 2.000.000 m3

  -

  654,00

   

 • c.

  tot het wijzigen van een vergunning, voor zover het niet betreft een bodemenergiesysteem, waarbij de maximaal te onttrekken hoeveelheid grondwater of te infiltreren hoeveelheid water wordt vergroot, wordt het tarief onder tariefkolom A of B berekend over de extra te onttrekken hoeveelheid grondwater onderscheidenlijk te infiltreren water;

 • d.

  de onder a, b en c berekende tarieven worden, voor zover het niet betreft een bodemenergiesysteem tot 10 m3 per uur, in geval van kosten van publicatie, verhoogd, aanvrager wordt direct geïnformeerd omtrent de hoogte daarvan, indien de werkelijke publicatiekosten minder bedragen wordt het lagere bedrag in rekening gebracht (incl. BTW).

 

HOOFDSTUK 4 - Ontgrondingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

Ontgrondingen

 • a.

  ingevolge een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet voor ontgrondingen van de navolgende hoeveelheid te winnen specie in m3:

  1

  t/m

  5.000 m3

  294,00

  5001

  t/m

  10.000 m3

  689,00

  10.001

  t/m

  25.000 m3

  1.973,00

  25.001

  t/m

  50.000 m3

  3.516,00

  50.001

  t/m

  100.000 m3

  6.550,00

  100.001

  t/m

  500.000 m3

  vermeerderd met € 801,00 per 20.000 m3 of gedeelte daarvan voor de hoeveelheid boven 100.000 m3

  6.550,00

   

  500.001

  t/m

  1.000.000 m3

  vermeerderd met € 777,00 per 20.000 m3 of gedeelte daarvan voor de hoeveelheid boven 500.000 m3

  22.575,00

  1.000.001

  en meer

   

  43.282,00

   

   

  vermeerderd met € 4.950,00 per 200.000 m3 of gedeelte daarvan voor de hoeveelheid boven 1.000.000 m3

   

   

 • b.

  het onder a berekende tarief wordt, in geval van kosten voor publicatie, verhoogd met € 250,00 (incl. BTW);

 • c.

  voor een wijziging van een vergunning:

  • 1.

   indien de wijziging betrekking heeft op een grotere hoeveelheid te winnen specie, wordt het tarief onder a berekend over de extra te winnen hoeveelheid specie;

  • 2.

   betreffende de tenaamstelling of termijnverandering € 129,00

  • 3.

   in alle andere gevallen € 197,00

  • 4.

   in geval van kosten voor publicatie, wordt het onder 1, 2 of 3 berekende tarief verhoogd met € 250,00 (incl. BTW).

 

HOOFDSTUK 5 - Omgevingsvergunning

 

 • 1.

  Begrippen

 • 1.

  In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • a.

   bouwkosten: aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012, Stc. 2012/1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • b.

   Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • c.

   Wro: Wet ruimtelijke ordening.

 • 2.

  In dit hoofdstuk voorkomende begrippen, die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 • 3.

  In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 • 2.

  Schetsplan/vooroverleg

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan 25% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 3, onder 1, indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo.

 

 • 3.

  Bouwen van een bouwwerk

 • 1.

  Het tarief (inclusief publicatiekosten) bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo voor het bouwen van een bouwwerk indien de bouwkosten:

  • a.

   minder dan € 7.500 bedragen: € 533,00

  • b.

   € 533,00 vermeerderd met 4,5% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 7.500, doch niet meer dan € 25.000;

  • c.

   € 1.320,50 vermeerderd met 3,75% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 25.000, doch niet meer dan € 60.000

  • d.

   € 2.633,00 vermeerderd met 3% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 60.000, doch niet meer dan € 100.000

  • e.

   € 3.833,00 vermeerderd met 2,5% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 100.000, doch niet meer dan € 250.000:

  • f.

   € 7.583,00 vermeerderd met 2% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 250.000, doch niet meer dan € 400.000:

  • g.

   € 10.583,00 vermeerderd met 1,75% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 400.000, doch niet meer dan € 1.000.000:

  • h.

   € 21.083,00 vermeerderd met 0,75% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000, doch niet meer dan € 5.000.000:

  • i.

   € 51.083,00 vermeerderd met 0,65 % van de bouwkosten tot een maximum van € 320.000,00 voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000.

 • 2.

  Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo voor een op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de leges die zijn geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan als bedoeld in onderdeel 2 verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld onder 1.

 • 3.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo wordt verhoogd indien een welstandstoets noodzakelijk is, met de kosten van de welstandcommissie.

 

 • 4.

  Beoordeling bodemrapport

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo wordt verhoogd indien de aanvraag tot het verstrekken van een vergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld indien:

  • a.

   een milieukundig bodemrapport wordt beoordeeld, met € 165,00

  • b.

   een archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld, met € 165,00

 

 • 5.

  Beoordeling advies agrarische adviescommissie

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo wordt verhoogd indien de aanvraag tot het verstrekken van een vergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld indien een advies van de agrarische adviescommissie wordt beoordeeld, met € 441,00

 

 • 6.

  Beoordeling aanvullende gegevens

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo al in behandeling is genomen (10% van het oorspronkelijke tarief van de aanvraag exclusief publicatiekosten) € 168,00

 

 • 7.

  Toetsing of ontheffing in het kader van een exploitatieplan

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo wordt verhoogd, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:

  • a.

   toetsing aan een exploitatieplan dient plaats te vinden, met € 331,00

  • b.

   artikel 3.5 van de Wabo wordt toegepast met € 331,00

 

 • 8.

  Gebruik gronden en bouwgronden/vrijstellingen of ontheffingen bestemmingsplan e.a.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo tot het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met:

  • a.

   een bestemmingsplan of beheersverordening als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onderdeel 2, van de Wabo € 419,00

  • b.

   een bestemmingsplan of beheersverordening als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onderdeel 3, van de Wabo € 419,00

  • c.

   een bestemmingsplan of beheersverordening indien de vergunning betrekking heeft op een activiteit voor een bepaalde termijn als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, tweede lid, van de Wabo € 419,00

  • d.

   een bestemmingsplan of beheersverordening als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onderdeel 1, van de Wabo € 419,00

  • e.

   de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wro als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo € 419,00

  • f.

   de regels gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wro als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo € 419,00

  • g.

   een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van de Wro als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo € 419,00

 

 • 9.

  Uitvoering werk of werkzaamheden

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald € 314,00

 

 • 10.

  Monumenten/beschermd stads- of dorpsgezicht

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

  • a.

   artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht € 1.669,00

  • b.

   artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht € 1.669,00

  • c.

   artikel 2.2, eerste lid, onder b, onderdeel 1° en onderdeel 2°, van de Wabo voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken daarvan op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht € 1.669,00

  • d.

   artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo voor het slopen van een bouwwerk dat krachtens provinciale of gemeentelijke verordening is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht € 1.669,00

 

 • 11.

  Aanleggen of verandering brengen in een weg

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d, van de Wabo voor het aanleggen of brengen van verandering in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo € 757,00

 

 • 12.

  Uitweg/inrit

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, van de Wabo voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg € 419,00

 

 • 13.

  Alarminstallatie

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder f, van de Wabo voor het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor de omgeving opvallend geluid of geluidsignaal kan produceren € 210,00

 

 • 14.

  Kappen

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, van de Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand € 314,00

 

 • 15.

  Handelsreclame

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

  • a.

   artikel 2.2, eerste lid, onder h, van de Wabo voor het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats € 419,00

  • b.

   artikel 2.2, eerste lid, onder i, van de Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats € 419,00

 

 • 16.

  Opslag van roerende zaken

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

  • a.

   artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo voor het opslaan van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente € 314,00

  • b.

   artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat in een aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente roerende zaken worden opgeslagen € 314,00

 

 • 17.

  Andere activiteiten

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in:

  • a.

   artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wabo voor het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, waaronder andere activiteiten op grond van een met name genoemde algemene maatregel van bestuur, behalve de activiteiten als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a en b, van het Bor € 243,00

  • b.

   artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wabo in samenhang met artikel 2.2aa, onder a en b, van het Bor

   • 1.

    voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming € 2.056,00

   • 2.

    een omgevingsvergunning waarmee ontheffing wordt verleend van verboden als bedoeld in artikel 3.1, 3.2, zesde lid, 3.5, 3.6 tweede lid of 3.10 van de Wet natuurbescherming € 2.056,00

   • 3.

    een omgevingsvergunning voor het realiseren van een project als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming, die aan de hand van een passende beoordeling dient te worden beoordeeld en die tevens complex van aard is omdat het realiseren van een project waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura-2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen, anders dan door enkel de depositie van stikstof € 15.423,00

   • 4.

    een omgevingsvergunning voor projecten of handelingen bedoeld in dit tabelonderdeel, onder 1, 2 en 3:

    • a.

     van recreatieve aard € 308,00

    • b.

     in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen van particulieren, die niet handelen in het kader van beroep of bedrijf € 308,00

    • c.

     ter voorkoming of bestrijding van schade aan gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom € 308,00

    • d.

     ter voorkoming van schade en overlast door al dan niet beschermde diersoorten € 308,00

    • e.

     in het belang van de openbare veiligheid of volksgezondheid € 308,00

    • f.

     ten behoeve van onderzoek, onderwijs, repopulatie of herintroductie € 308,00

    • g.

     ten behoeve van natuurbeheer € 308,00

  • c.

   artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo voor het verrichten van een activiteit die geheel of gedeeltelijk bestaan uit andere activiteiten en die behoren tot een bij provinciale, gemeentelijke of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, waaronder andere activiteiten op grond van een met name genoemde provinciale, gemeentelijke of waterschaps¬verordening € 243,00

 

Toestemmingen die mede worden behandeld bij de omgevingsvergunning

 

 • 18.

  Overige omgevingsvergunningen

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen € 55,00

 

 • 19.

  Omgevingsvergunning in twee fasen

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo ter zake van de:

  • a.

   eerste fase het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning of vergunningen waarvoor de aanvraag voor de eerste fase wordt gedaan;

  • b.

   tweede fase het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning of vergunningen waarvoor de aanvraag voor de tweede fase wordt gedaan.

 

 • 20.

  Geringe wijziging

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project 10% van de leges die verschuldigd is voor het in behandeling nemen van de vergunning waarop de te wijzigen aanvraag ziet.

 

 • 21.

  Totale tarief

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag verplicht zijn, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

  Het tarief bestaat uit de kosten van externe advieskosten vermeerderd met door de provincie te maken kosten inclusief publicatiekosten (€ 250,00 per advertentie). De aanvrager wordt bij de ontvangstbevestiging van de aanvraag geïnformeerd over de hoogte van de door hem ter zake te betalen kosten.

 

HOOFDSTUK 6 - Diversen

 

 • 22.

  Overige aanvragen

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

  voor een beschikking, niet afzonderlijk genoemd, uitgezonderd de Wet milieubeheer en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016, door of namens de Commissaris van de Koning, Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten € 49,00

 

ARTIKEL II

Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in het Provinciaal Blad van de provincie Groningen en treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

ARTIKEL III

De norm NEN 2631, waarnaar in hoofdstuk 5 van de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 1993 wordt verwezen, is sinds 27 november 2018 bekendgemaakt door voortdurende ter inzage legging in het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen.

Groningen, 13 november 2019

Provinciale Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

H. Engels-van Nijen, griffier.