Tiende wijzigingsregeling Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020, provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in de hoedanigheid van Managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020;

 

Gelet op artikel 125, derde lid van de Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006;

 

Gelet op artikel 5.2.2 van de Regeling Europese EZ-subsidies;

 

Overwegende dat de Managementautoriteit op 24 februari 2015 de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 heeft vastgesteld;

 

Overwegende het advies van het Comité van Toezicht om de investeringsprioriteit 4F “Koolstofarme economie” voor een vierde keer open te stellen;

 

Overwegende dat de Managementautoriteit de Subsidieregeling daartoe wenst te wijzigen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In artikel 5.3, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 1.

  Onderdelen p en q worden geletterd q en r;

 • 2.

  Onderdeel p komt te luiden:

 • p. het project is gericht op bevordering van in kleinschalige installaties uit hernieuwbare energiebronnen opgewekte energie als bedoeld in artikel 43 van de algemene groepsvrijstellingsverordening;

 • 3.

  Er wordt een onderdeel toegevoegd luidende:

 • s. het project is gericht op de bouw of het upgraden van lokale infrastructuurvoorzieningen als bedoeld in artikel 56 van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

B.

In artikel 5.5 wordt “11 juni 2019, vanaf 09.00 uur tot en met 27 september 2019, tot 17.00 uur” vervangen door: 2 december 2019, vanaf 09.00 uur tot en met 25 mei 2020, tot 17.00 uur.

 

C.

In artikel 5.6 wordt “€ 8.000.000” vervangen door: € 7.781.302.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tiende wijzigingsregeling Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020.

’s-Hertogenbosch, 12 november 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in de hoedanigheid van Managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland 2014-2020,

de voorzitter de

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven