Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 7564VerordeningenBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 november 2019, nr. 1301495-1301497, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland te wijzigen omdat na overleg met de Staatssecretaris van Economische Zaken en de overige provinciebesturen aanpassingen naar aanleiding van wijziging van hogere regelgeving en wijzigingen van ondergeschikte aard noodzakelijk zijn gebleken;

 

Besluiten:

ARTIKEL I

De Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland als volgt te wijzigen:

 

A

Artikel 1.8, onder b, komt te luiden:

  • b.

    voor dezelfde activiteit en subsidiabele kosten reeds subsidie van 1 euro of meer is verstrekt tot het op grond van Europese verordeningen maximale subsidiepercentage of –bedrag;

 

B

In artikel 2.3.7, vijfde lid, wordt “verstrekt” vervangen door “verleend”.

ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 12 november 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk,

voorzitter.

R.M. Bergkamp,

provinciesecretaris.