Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 7511Overige besluiten van algemene strekkingReglement inzake provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies 2019

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 27, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 2 november 2019 hebben vastgesteld:

 

Reglement inzake provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming.

 • b.

  Beheerders: de in dit reglement aangewezen functionarissen, die zorgdragen voor de uitvoering en naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde en de in de vigerende Beleidsregels inzake de provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies bepaalde taken en bevoegdheden uitoefenen.

 • c.

  Betrokkene: betrokkene in de zin van artikel 4 onder 1 AVG.

 • d.

  Gegevensverwerking of verwerking: verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 4 onder 2 AVG in het kader van het door de Provincie Limburg gehanteerde registratiesysteem.

 • e.

  Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • f.

  Registratie: registratie zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Beleidsregels Subsidies.

Artikel 2 Het beheer van de registratie

De beheerders van de registratie zijn de Clustermanager Subsidies en de Senior Subsidievaststelling.

Artikel 3 Raadplegen registratie

De registratie is te raadplegen door medewerkers die daarvoor zijn geautoriseerd door de beheerder(s) van de registratie.

Artikel 4 AVG

 • 1.

  Indien betrokkene een beroep doet op zijn/haar recht zoals omschreven in artikel 15 AVG ziet(n) de beheerder(s) er op toe dat betrokkene wordt mede gedeeld of hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

 • 2.

  Indien betrokkene een beroep doet op zijn/haar recht zoals omschreven in artikel 16, 17, 18, 20 AVG ziet(n) de beheerder(s) er op toe dat de in hoofdstuk 5 van de Beleidsregels Subsidies genoemde gegevens worden verbeterd, aangevuld, verwijderd, overgedragen, de gegevensverwerking wordt gestaakt of afgeschermd c.q. beperkt indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Artikel 5 Vernietiging gegevens

De beheerder(s) ziet(n) er op toe dat de in hoofdstuk 5 van de Beleidsregels Subsidies genoemde gegevens worden vernietigd, indien en voor zover zij ingevolge het bepaalde in de vigerende beleidsregels niet meer mogen worden bewaard.

Artikel 6 Technische en organisatorische maatregelen

Ter beveiliging van de registratie tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens wordt(en) door de beheerder(s) technische en organisatorische maatregelen getroffen, welke maatregelen er mede op gericht zijn om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het Reglement inzake provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies 2017 wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van het Reglement op provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies 2019.

 • 2.

  Dit reglement treedt de dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 • 3.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement registratiebeleid.

   

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 5 november 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA