Provincie Overijssel – Zevende wijziging Beleidsregel Natuur Overijssel 2017

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 12 november 2019

Kenmerk: 2019/0336963

Inlichtingen bij: Anneloes Brunt

Telefoon: 038 499 78 27

E-mail: a.brunt@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel;

 

Overwegende dat met ingang van 11 oktober 2019 de zesde wijziging van de Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 van kracht is geworden;

 

Overwegende dat met dat wijzigingsbesluit regels ten aanzien van intern en extern salderen zijn opgenomen in de Beleidsregel;

 

Overwegende dat wij op 14 oktober 2019 hebben besloten de Beleidsregel intern en extern salderen in te trekken voor zover het betrekking heeft op de agrarische sector;

Besluiten de volgende wijziging van de Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 vast te stellen:

ARTIKEL I

 

A

 

Artikel 2.2.2 komt te luiden:

 

Gedeputeerde Staten hanteren deze beleidsregel bij het beoordelen van aanvragen om een natuurvergunning waarbij gebruik is gemaakt van intern of extern salderen voor projecten die een effect kunnen hebben op N-deposities op Natura 2000-gebieden, met uitzondering van aanvragen ten behoeve een agrarisch bedrijf en aanvragen waarbij als saldogevende activiteit de toestemming van een agrarisch bedrijf wordt ingetrokken.

 

B

 

Artikel 2.2.6, tweede lid, onder b komt te luiden:

 

 • b.

  [vervallen]

C

 

Artikel 2.2.6, zesde lid komt te luiden:

 

 • 6.

  [vervallen]

D

 

Artikel 2.2.6, achtste lid komt te luiden:

 

 • 8.

  [vervallen]

E

 

Artikel 2.2.6, negende lid komt te luiden:

 

 • 9.

  [vervallen]

F

 

Artikel 2.2.7, derde lid komt te luiden:

 

 • 3.

  [vervallen]

G

 

Artikel 2.2.7, vijfde lid komt te luiden:

 

 • 5.

  [vervallen]

H

 

Artikel 2.2.7, achtste lid komt te luiden:

 

 • 8.

  Onverminderd het zevende lid rekenen Gedeputeerde Staten het deel van de vergunde capaciteit waarvoor aanvrager niet beschikt over de benodigde CO2-rechten niet tot de feitelijk gerealiseerde capaciteit, zodat deze ruimte niet kan worden ingezet voor intern salderen;

I

 

In de toelichting op artikel 2.2.6 wordt het volgende gewijzigd:

 

 • 1.

  «Lid 2, onder b.» tot en met «periode 1 juli 2015 - 1 juli 2018.”» vervalt.

 • 2.

  «Lid 6 en 7:» tot en met «vergunning mag niet worden gebruikt voor salderen» wordt vervangen door:

 • Lid 7: Maatregelen die nodig zijn om de gunstige staat van instandhouding van natuurwaarden te behouden (art 6, tweede lid Hrl) mogen niet tevens worden ingezet om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit betekent dat de winst die het gevolg is van noodzakelijke maatregelen op grond van artikel 6, tweede lid Hrl, zoals in bepaalde gevallen de (gedeeltelijke) intrekking van een vergunning, niet mag worden gebruikt voor salderen.

 • 3.

  «Lid 8:» tot en met «(op 1 januari 2020).» vervalt.

 • 4.

  «Lid 9:» tot en met «niet mogelijk.» vervalt.

J

 

In de toelichting op artikel 2.2.7 wordt het volgende gewijzigd:

 

 • 1.

  «Lid 3 en 4:» tot en met «vergunning mag niet worden gebruikt voor salderen» wordt vervangen door:

 • Lid 4: Maatregelen die nodig zijn om de gunstige staat van instandhouding van natuurwaarden te behouden (art 6, tweede lid Hrl) mogen niet tevens worden ingezet om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit betekent dat de winst die het gevolg is van noodzakelijke maatregelen op grond van artikel 6, tweede lid Hrl, zoals in bepaalde gevallen de (gedeeltelijke) intrekking van een vergunning, niet mag worden gebruikt voor salderen.

 • 2.

  «Lid 5:» tot en met «dubbel wordt ingezet.» vervalt.

ARTIKEL II

 

 • 1.

  Dit wijzigingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie in het provinciaal blad.

Zwolle, 12 november 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

de secretaris

Toelichting bij het besluit tot wijziging van de regeling

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 14 oktober 2019 het besluit genomen om de Beleidsregel intern en extern salderen zoals vastgesteld op 8 oktober 2019, in te trekken voor zover dit betrekking heeft op de agrarische sector. Via deze wijziging van de beleidsregel is het besluit van 14 oktober 2019 in de beleidsregel verwerkt. Overigens hebben Gedeputeerde Staten op 14 oktober 2019 ook besloten om de vergunningverlening waarbij in de saldering een agrarisch bedrijf is betrokken, op te schorten.

Naar boven