Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2019, 7392Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van 8 oktober 2019, nr. 81F65495 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven voor het begrotingsjaar 2020 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL2016), de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) en Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN) (Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2020)

Gedeputeerde staten van Utrecht;

 

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016), artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap provincie Utrecht (SKNL), artikel 4.1 van de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN) en artikelen 6.1 en 8.1 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (ASV);

besluiten:

 

HOOFDSTUK 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein (SVNL2016)

Artikel 1 Nieuwe aanvragen natuurbeheer SVNL2016 voor continuering en nieuw areaal

 • 1.

  Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016), die nog niet beschikken over een lopende subsidie op basis van artikel 2.1 van de SVNL2016, kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein,

  • a.

   waarvoor door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de Provinciale Subsidieregeling natuurbeheer of de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht (SNL) en waarbij deze subsidie is geëindigd of eindigt tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019, of

  • b.

   waarvoor door of namens de provincie na 1 januari 2010 een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering, of

  • c.

   dat na 1 april 2015 van de provincie Utrecht als ingericht natuurterrein is verworven.

 • 2.

  Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL2016, die nog niet beschikken over een lopende subsidie op basis van artikel 2.1 van de SVNL2016, kan voor natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein dat niet valt onder één van de omschrijvingen van lid 1, sub a, b en c, subsidie voor nieuw areaal worden verstrekt.

Artikel 2 Uitbreidingsaanvragen natuurbeheer SVNL2016 voor continuering en nieuw areaal

Aan beheerders die beschikken over een lopende subsidie op basis van de SVNL2016, kan subsidie worden verstrekt voor de uitbreiding van de lopende subsidie voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1, en voor nieuw areaal, zoals bedoeld in artikel 1, lid 2.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten natuurbeheer SVNL2016

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 en 2 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N 02.01 tot en met N 17.06 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2019;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L 01.01 tot en met L 01.16 en L 02.01 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2019;

 • c.

  kosten voor de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein;

 • d.

  kosten voor monitoring;

 • e.

  kosten ten behoeve van het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (voorzieningenbijdrage);

 • f.

  kosten ten behoeve van het houden van toezicht op een natuurterrein (toezichtsbijdrage);

 • g.

  kosten die verband houden met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen als bedoeld in artikel 1 en 2 en bedraagt € 5.000.000,- per jaar.

Artikel 5 Verdeelcriteria

 • 1.

  Bij de verdeling van het in artikel 5 vermelde beschikbare subsidiebedrag hebben (de onderdelen van) aanvragen en uitbreidingsaanvragen die betrekking hebben op de continuering van natuur-­ en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 voorrang boven (de onderdelen van) aanvragen en uitbreidingsaanvragen die betrekking hebben op nieuw areaal, zoals bedoeld in artikel 1, lid 2.

 • 2.

  Het beschikbare bedrag wordt vervolgens verdeeld op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

 • 4.

  Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt de rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 6 Aanvraagperiode en wijze van aanvragen

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 1 en 2 kunnen in de periode van 15 november 2019 tot en met 31 december 2019 worden ingediend met het daarvoor door BIJ12 beschikbaar gestelde e-formulier. Het e-formulier is te vinden op de site van BIJ12.

HOOFDSTUK 2 Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en Aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN)

Paragraaf 1 Investeringssubsidie (SKNL)

Artikel 7 Subsidiabele kosten artikel 8 SKNL

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL) komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor realisatie van natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan, voor zover het de realisatie van de natuurbeheertypen N2.01 tot en met N17.06 betreft;

 • b.

  kosten voor realisatie van landschapselementen op grond die functieverandering heeft ondergaan;

 • c.

  kosten voor de verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaande natuurbeheertype;

 • d.

  kosten voor omzetting van een bestaand natuurbeheertype naar een ander natuurbeheertype, voor zover het een verhoging van een natuurbeheertype is conform hoofdstuk 6 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2018;

 • e.

  kosten voor realisatie van een landschapselement buiten een natuurterrein;

 • f.

  kosten voor verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype.

Artikel 8 Subsidieplafonds

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 3.000.000,- voor subsidies als bedoeld in:

  • a.

   artikel 7, sub a (realisatie natuurbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan);

  • b.

   artikel 7, sub b (realisatie landschapselementen op grond die functieverandering heeft ondergaan).

 • 2.

  Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in:

  • a.

   artikel 7, sub c (verhoging van natuurkwaliteit van bestaand natuurbeheertype);

  • b.

   artikel 7, sub d (omzetting van bestaand natuurbeheertype naar een ander natuurbeheertype);

   bedraagt voor:

   • I.

    investeringen die uitvoering geven aan het actief soortenbeleid, zoals beschreven in de provinciale Natuurvisie en het daarbij behorende Supplement biodiversiteit, € 500.000,-;

   • II.

    investeringen die de kwaliteit van weidevogelreservaten verbeteren, zoals beschreven in het Actieplan weidevogels van de provincie Utrecht, € 200.000,-;

   • III.

    overige investeringen die de natuurkwaliteit van een bestaand natuurtype verhogen en/of die leiden tot omzetting van bestaand natuurbeheertype naar een ander natuurbeheertype, voor zover het een verhoging is van een natuurbeheertype conform het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2019 of conform het Supplement Realiatiestrategie natuurvisie, € 650.000,-.

 • 3.

  Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,- voor subsidies als bedoeld in artikel 7, sub e (realisatie landschapselement buiten een natuurterrein), voor zover het de realisatie van de landschapsbeheertypen L01.01 Poel en klein historisch water, L01.02 Houtwal en houtsingel, L01.03 Elzensingel, L01.06 Struweelhaag​, L01.07 Laan, L01.08 Knotboom, L01.11 Hakhoutbosje, L01.14 Rietzoom en klein rietperceel, L01.15 Natuurvriendelijke oever of L01.16 Bossingel betreft.

 • 4.

  Het subsidieplafond bedraagt € 3.000.000 voor subsidies als bedoeld in artikel 7, sub f (verhoging natuurkwaliteit van een habitattype), voor zover de investering gericht is op de uitvoering van de PAS-(herstel)maatregelen, onderdeel van het beheerplan en/of de PAS-gebiedsanalyse van het betreffende Natura 2000 gebied.

Artikel 9 Maximum subsidiepercentages

 • 1.

  Subsidies zoals bedoeld in artikel 7, sub a tot en met e bedragen maximaal 95% van de subsidiabele kosten;

 • 2.

  Subsidies zoals bedoeld in artikel 7, sub f bedragen maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Artikel 10 Verdeelcriteria

 • 1.

  De beschikbare subsidiebedragen die zijn opgenomen in artikel 8 worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt de rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

   

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering (SKNL) en aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN)

Artikel 11 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie als bedoeld in artikel 15 SKNL kan worden verstrekt voor percelen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020 zijn aangeduid als ‘te realiseren natuur (subsidie functieverandering)’.

 • 2.

  Subsidie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onderdeel a UVAN kan worden verstrekt voor percelen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020 zijn aangeduid als ‘te realiseren natuur (subsidie functieverandering)’.

 • 3.

  Subsidie als bedoeld in artikel 2, lid 1, onderdeel b UVAN kan worden verstrekt voor binnen de provincie Utrecht gelegen grond die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020 zijn aangeduid als ‘te realiseren natuur (subsidie functieverandering)’ en als ‘bestaande natuur’.

Artikel 12 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen en activiteiten als bedoeld in artikel 11, lid 1, 2 en 3 bedraagt € 5.000.000,-.

Artikel 13 Verdeelcriteria

 • 1.

  Het beschikbare subsidiebedrag dat is opgenomen in artikel 12, wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt de rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

   

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 14 Aanvraagperiode

 • 1.

  Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 7 en artikel 11, lid 1 kunnen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 met het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier per email worden ingediend bij de provincie Utrecht. De aanvragen dienen te worden gezonden naar het emailadres ‘subsidies@provincie-utrecht.nl’ onder vermelding van Subsidieaanvraag SKNL 2020.

 • 2.

  Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 11, lid 2 en 3 kunnen in de periode van 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 met het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier per email worden ingediend bij de provincie Utrecht. De aanvragen dienen te worden gezonden naar het emailadres ‘subsidies@provincie-utrecht.nl’ onder vermelding van Subsidieaanvraag UVAN 2020.

HOOFDSTUK 3 TARIEVEN

Artikel 15 Tarieven begrotingsjaar 2020

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de SVNL2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SVNL2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 3.

  De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de SVNL2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 4.

  Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,72 %.

 • 5.

  De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1, onderdeel z van de SVNL’16, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,20 %.

HOOFDSTUK 4 VOORBEHOUDEN

Artikel 16 Subsidiabel volgens Natuurbeheerplan

De subsidies als opgenomen in de hoofdstukken 1 en 2 van dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2020.

Artikel 17 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 18 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 19 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2020.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 8 oktober 2019,

Gedeputeerde Staten van Utrecht

Voorzitter

Secretaris

Bijlage 1 behorende bij artikel 15 Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2020

Tarieven 2020

 

Landschapsbeheertypen

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 133,52

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.154,28

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 99,84

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 232,97

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 264,31

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 271,70

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,62

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.771,56

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 1.603,52

L02

01

Fortterrein

€ 745,22

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per m2)

€ 34,96

L02

03

Historische tuin

€ 4.542,39

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 839,67

Natuurtypen

N01

01

Zee en wad

€ 0,37

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 60,34

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 101,17

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 75,61

N02

01

Rivier

€ 3,94

N03

01

Beek en bron

€ 78,24

N04

01

Kranswierwater

€ 44,38

N04

02

Zoete plas

€ 44,70

N04

03

Brak water

€ 55,69

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,37

N05

01

Moeras

€ 386,16

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 500,48

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 896,83

N06

02

Trilveen

€ 2.005,50

N06

03

Hoogveen

€ 154,65

N06

04

Vochtige heide

€ 237,78

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 57,34

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 74,85

N07

01

Droge heide

€ 158,16

N07

02

Zandverstuiving

€ 96,70

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,72

N08

02

Open duin

€ 236,64

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.019,38

N08

04

Duinheide

€ 183,48

N09

01

Schor of kwelder

€ 113,23

N10

01

Nat schraalland

€ 1.712,17

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.007,00

N11

01

Droog schraalland

€ 611,82

N12

01

Bloemdijk

€ 1.697,72

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 182,39

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 385,26

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 450,88

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 673,16

N12

06

Ruigteveld

€ 88,02

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 554,64

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,38

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 34,61

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,51

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 53,76

N15

01

Duinbos

€ 59,28

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 93,55

N16

03

Droog bos met productie (nieuw)

€ 26,88

N16

04

Vochtig bos met productie (nieuw)

€ 46,45

N17

02

Droog hakhout

€ 417,76

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 259,00

N17

04

Eendenkooi

€ 2.260,36

N17

05

Wilgengriend

€ 3.400,22

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 590,66

Toeslagen

 

Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage

€ 38,31

Openstellingsbijdrage: toezichtsbijdrage

€ 17,39

toeslag gescheperde kuddes hoog (1)

€ 462,53

toeslag gescheperde kuddes laag (2)

€ 284,06

toeslag vaarland

€ 521,15

(1) Voor schaapkuddes ingezet op natuurbeheertypes N06.04, N07.01, N07.02, N08.02 of N08.04

(2) Voor schaapkuddes ingezet op natuurbeheertypes N06.03, N09.01, N11.01 of N12.01

(1)/(2) zie ook: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/toeslagen/

Monitoring

 

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 17,00

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,30

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,26

N05

01

Moeras

€ 24,06

N05

02

Gemaaid rietland

€ 12,81

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 26,79

N06

02

Trilveen

€ 22,99

N06

03

Hoogveen

€ 31,06

N06

04

Vochtige heide

€ 15,99

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 99,58

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 99,47

N07

01

Droge heide

€ 14,73

N07

02

Zandverstuiving

€ 14,73

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,10

N08

02

Open duin

€ 21,31

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 27,26

N08

04

Duinheide

€ 14,73

N09

01

Schor of kwelder

€ 19,01

N10

01

Nat schraalland

€ 30,96

N10

02

Vochtig hooiland

€ 22,47

N11

01

Droog schraalland

€ 18,41

N12

01

Bloemdijk

€ 16,40

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,17

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 17,03

N12

04

Zilt - en overstromingsgrasland

€ 19,01

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,24

N12

06

Ruigteveld

€ 5,22

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,33

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 19,65

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,52

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 17,74

N15

01

Duinbos

€ 7,68

N15

02

Dennen-, eiken - en beukenbos

€ 7,68

N16

03

Droog bos met productie

€ 5,15

N16

04

Vochtig bos met productie

€ 5,15

N17

02

Droog hakhout

€ 3,12

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,12

N17

05

Wilgengriend

€ 14,52

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 14,52