Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 7298VerordeningenBesluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 29 oktober 2019, PZH-2019-694833134, DOS-2016-0005086, tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 artikelen 2.7.1 en 2.7.2 en bijlagen 4 en 5 (Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 artikelen 2.7.1 en 2.7.2 en bijlagen 4 en 5)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Overwegende dat het wenselijk is de paragraaf 2.7 ‘subsidie ingevolge artikel 10 natuurbeschermingswet 1998’ in overeenstemming te brengen met de Wet natuurbescherming;

Besluiten:

Artikel I  

De Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 2.7.1 komt te luiden:

Artikel 2.7.1 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en inrichting van gebieden genoemd in bijlage 4.

 • 2.

  Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3.

  De activiteit, bedoeld in het eerste lid, leidt tot betere bescherming van de aangewezen gebieden.

 

B

Artikel 2.7.2 komt te luiden:

 

Artikel 2.7.2 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2.7.1 wordt uitsluitend verstrekt aan de pachters, erfpachters of eigenaren van gronden in de gebieden Huys Ten Donck en de Oosterse en Westerse Laagjes.

 

C

Bijlage 4 behorende bij Artikel 2.7.1 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 wordt vervangen door de bijlage 4 behorende bij dit besluit.

 

D

Bijlage 5 behorende bij Artikel 2.7.5 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 wordt vervangen door de bijlage 5 behorende bij dit besluit.  

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 29 oktober 2019

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

drs. H.M.M. Koek,

secretaris

drs. J. SMIT,

voorzitter

Bijlage 4 behorende bij artikel 2.7.3 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016
 • a.

  Maatregelen Huys ten Donck

 • -

  Aanplant van bomen/struiken;

 • -

  Markeren, kappen, snoeien, dunnen en verwerken en vervoer van bomen/struiken;

 • -

  Maaien weiden en oprillen/afvoeren maaisel;

 • -

  Realiseren van glooiende oevers, en;

 • -

  Uitdiepen, schonen waterpartijen en gangen en verwerken afval uit watergangen.

 

 • b.

  Maatregelen Oosterse en Westerse Laagjes

 • -

  Uitstellen van de eerste maai- en weidedatum;

 • -

  Instellen van een periode waarin niet wordt gemaaid en beweid;

 • -

  Het daarvoor extensiveren van het agrarische gebruik;

 • -

  Verbeteren van de waterhuishouding voor natuurwaarden, en;

 • -

  Geen ongewenste recreatie, jacht en chemische onkruidbestrijding.

 

 • c.

  De onder b genoemde maatregelen zijn per (erf)pachter onderverdeeld in twee pakketten:

 • -

  Pakket 1. Instellen rustperiode en voldoende foerageergelegenheid voor wintergasten en doortrekkers;

 • -

  Pakket 2. Instellen rustperiode in verband met. broedende vogels in de periode 1 april tot en met 14 juni.

Bijlage 5 behorende bij artikel 2.7.5 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

Westerse & Oosterse Laagjes

(erf)pachter/ eigenaar

oppervlakte

betaling

Oosterse laagjes pakket 2

Vollebregt e.a.

4.3 ha

€ 3.890,-

Westerse laagjes pakket 2

R.A. van Gaalen

2.25.70 ha

€ 1.250,-

Westerse laagjes pakket 1&2

P.H. van der Jagt

3.76.80 ha

€ 1.311,-

Westerse laagjes pakket 1&2

A.A. de Jong

4.49.10 ha

€ 1.457,-

Westerse laagjes pakket 2

K. in ‘t Veld

4.79.20 ha

€ 2.472,-

Huys ten Donck

Overwater Rentmeesters

26 ha

€ 20.000,-

Toelichting  

§ 2.7 subsidie natuurgebieden, Bijlage 4 en Bijlage 5 behorende bij artikel 2.7.5 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

De Natuurbeschermingswet 1998 is opgevolgd door de Wet natuurbescherming, maar niet alle in deze paragraaf bedoelde gebieden vallen onder de vigeur van die nieuwe wet. Daarom zijn de verwijzingen daarnaar geschrapt.

 

Het gebied Koekoekswaard ligt in de Vijfheerenlanden en ligt daardoor niet langer in Zuid-Holland, en is daarom in de regeling geschrapt. De beheervergoeding voor het gebied Boezems Kinderdijk is afgekocht; dit gebied kan daarom in deze regeling vervallen. Een aantal pachters in de Oosterse en Westerse Laagjes is gestopt en het beheer is aldaar overgenomen door de Vereniging Natuurmonumenten; deze kavels kunnen om deze reden in de regeling worden geschrapt.