Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 7267Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking Chemours Netherlands B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 8 maart 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Chemours Netherlands B.V. voor de inrichting aan de Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht.

 

Het betreft een inrichting voor de productie van synthetische organische polymeren, waaronder onder meer Teflon PTFE, Teflon FEP en Viton polymeer.

 

De aanvraag betreft het vervangen van de bestaande vacuümfiltratie met perliet door een bezinkinstallatie. De vervanging vindt plaats in de afvalwaterbehandelingsinstallatie waarin FRD wordt teruggewonnen (de FRD-terugwininstallatie). Tevens wordt voor de lozing van aluminium een jaarvracht en een concentratie aangevraagd.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

8 november 2019 tot en met 19 december 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Dordrecht, in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht;

- de gemeente Papendrecht, Markt 22 te Papendrecht (tijdens de openingsuren);

- de gemeente Sliedrecht, Industrieweg 11 te Sliedrecht (tijdens de openingsuren);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999122740.