Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 29 oktober 2019, PZH-2019-705906879, DOS-2013-0010135, tot wijziging van artikel 2, derde lid, van het Openstellingsbesluit POP-3 niet productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018 (Besluit tot wijziging van artikel 2, derde lid, van het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland;

 

Besluiten:

Artikel I  

Het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 2, derde lid, komt te luiden:

  • 3.

    Het deelplafond, bedoeld in het eerste lid, onder g, bestaat voor € 3.296.000,- uit Europese middelen, voor € 2.000.000,- uit provinciale middelen en voor € 1.296.000,- uit middelen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 13 december 2018.

 

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

 

drs. J. Smit, voorzitter

 

drs. H.M.M. Koek, secretaris

 

Toelichting  

Met dit wijzigingsbesluit wordt het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018 gewijzigd. De wijziging betreft de opbouw van het deelplafond van het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Met deze wijziging wordt expliciet gemaakt welke partijen voor welk bedrag bijdragen aan het opengestelde deelplafond van € 6.592.000,-.

Naar boven