Besluit van Gedeputeerde Staten van 29 oktober 2019, PZH-2019-705906879 (DOS 2013-0010135) tot wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019 (Besluit tot wijziging van het deelplafond van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP- 3 Zuid-Holland;

 

Overwegende dat het wenselijk is het deelplafond te verhogen zodat alle subsidieaanvragen die voor subsidie in aanmerking gehonoreerd kunnen worden zodat proeftuinen in de grondgebonden landbouw gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden;;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

  • 1.

    Het deelplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt €  4.341.641,71

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking met ingang op de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 

Den Haag, 29 oktober 2019

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

Drs. H.M.M. Koek,

Secretaris.

Drs. J. Smit,

voorzitter.

Toelichting  

Met dit wijzigingsbesluit wordt het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019 gewijzigd. De wijziging van het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2019 betreft het opengestelde deelplafond. Door de verhoging wordt het mogelijk de aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen te honoreren. De investeringen waarvoor subsidie wordt verleend leveren een bijdrage aan de doelstellingen zoals beschreven in de Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw.

Naar boven