Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 oktober 2019, nr. 1301023/1301025 tot het vaststellen van de bedieningstijden van de over het Spaarne gelegen Schouwbroekerbrug, Buitenrustbrug, Langebrug, Melkbrug, Gravestenenbrug, Catharijnebrug, Prinsenbrug en Schoterbrug en de over de Ringvaart Haarlemmermeerpolder gelegen Vijfhuizerbrug, Bietenbrug en Voet-/fietsbrug Zwanenburg, provincie Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

 

overwegende,

 

dat wij op grond van de Waterverordening provincie Noord-Holland bevoegd zijn de bedieningstijden van Schouwbroekerbrug, Buitenrustbrug, Langebrug, Melkbrug, Gravestenenbrug, Catharijnebrug, Prinsenbrug en Schoterbrug, Vijfhuizerbrug, Bietenbrug en Voet-/fietsbrug Zwanenburg vast te stellen;

 

dat de bedieningstijden van de hiervoor genoemde bruggen laatstelijk zijn vastgesteld bij ons besluit van 7 november 2017, nr. 1011710/1011713 (Provinciaal blad 2017, nr. 130) en b. 29 juli 2018, nr. 1084663/1085202 (Provinciaal blad 2018, nr. 7667);

 

dat over dit besluit overleg is gevoerd met de deelnemers aan het routeoverleg die met de aanpassing hebben ingestemd;

 

dat uit een analyse blijkt dat de gemiddelde vaartijd over de corridor Noordzeekanaal t/m Kaag afneemt én het wegverkeer minder gehinderd wordt door een verschuiving van de huidige spitsluiting van bruggen op het Spaarne van 16.00-18.00u naar 16.30-18.30u;

 

dat er, voor zover bekend, geen sprake is van belangen die het nemen van dit besluit in de weg staan;

 

gelet op artikel 2.7, eerste lid, van de Waterverordening provincie Noord-Holland;

 

besluiten:

 

 • I.

  met ingang van 1 april 2020 in te trekken ons besluit van:

  • a.

   7 november 2017, nr. 1011710/1011713 (Provinciaal blad 2017, nr. 130) voor wat betreft de, Langebrug, Melkbrug, Gravestenenbrug, Catharijnebrug, Prinsenbrug, Schoterbrug, Vijfhuizerbrug Bietenbrug en voet-/fietsbrug Zwanenburg;

  • b.

   29 juli 2018, nr. 1084663/1085202 (Provinciaal blad 2018, nr. 7667) voor wat betreft de Schouwbroekerbrug en Buitenrustbrug.

 • II.

  met ingang van 1 april 2020 de bedieningstijden van de Schouwbroekerbrug als volgt vast te stellen:

   

1 april t/m 31 oktober:

 

ma t/m vr

06:00 – 07.15u1

 

08.40 – 16.30u

 

18.30 – 22.00u2

zaterdag

08.00 – 21.00u3,4

zon- en feestdagen

08.00 – 21.00u3,4

 

 

1 november t/m 31 maart:

 

ma t/m vr

06.00 – 07.15u1

 

09.00 – 16.30u

 

18.30 – 22.00u2

zaterdag

09.00 – 15.30u5

zon- en feestdagen

geen bediening

 

1) Eén doorvaart vanaf de Schoterbrug voor beroepsvaart alleen zuidwaarts, niet in de bouwvakantie.

2) Tot 22.00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk 21.00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8)

3) Tot 21.00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk 20.00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8).

4) Eerste konvooi vanaf centrum richting noord, i.v.m. aansluitende opening brug A9 om 09:30 uur.

5) Tot 15.30 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk 14.00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8).

 

met ingang van 1 april 2020 de bedieningstijden van de Buitenrustbrug, Langebrug, Melkbrug, Gravestenenbrug, Catharijnebrug, Prinsenbrug, Schoterbrug als volgt vast te stellen:

 

1 april t/m 31 oktober:

 

ma t/m vr

06:00 – 07.00u1

 

09.00 – 16.30u

 

18.30 – 22.00u2

zaterdag

08.00 – 21.00u3,4

zon- en feestdagen

08.00 – 21.00u3,4

 

 

1 november t/m 31 maart:

 

ma t/m vr

06.00 – 07.00u1

 

09.00 – 16.30u

 

18.30 – 22.00u2

zaterdag

09.00 – 15.30u5

zon- en feestdagen

geen bediening

 

1) Eén doorvaart vanaf de Schoterbrug voor beroepsvaart alleen zuidwaarts, niet in de bouwvakantie.

2) Tot 22.00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk 21.00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8)

3) Tot 21.00 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk 20.00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8).

4) Eerste konvooi vanaf centrum richting noord, i.v.m. aansluitende opening brug A9 om 09:30 uur.

5) Tot 15.30 uur de stad in, voor doorvaart door de stad uiterlijk 14.00 uur aanwezig voor de Waarderbrug (brug 2) of de Buitenrustbrug (brug 8).

 

met ingang van 1 april 2020 de bedieningstijden van de Bietenbrug en Voet-/fietsbrug Zwanenburg als volgt vast te stellen:

 

1 april t/m 31 oktober:

 

ma t/m vr

06:00 – 07.00u1

 

09.00 – 20.00u

zaterdag

09.00 – 10.00u1

zon- en feestdagen

10.00 – 20.00u

 

 

1 november t/m 31 maart:

 

ma t/m vr

06.00 – 07.00u1

 

09.00 – 16.00u

 

18.00 – 20.00u1

zaterdag

09.00 – 12.00u1

zon- en feestdagen

geen bediening

 

1) Bediening op aanvraag voor beroepsvaart, mits op de voorafgaande werkdag (maandag tot en met vrijdag) vóór 16.00 uur aangevraagd, telefoon 023 5622390.

 

met ingang van 1 april 2020 de bedieningstijden van de Vijfhuizerbrug als volgt vast te stellen:

 

1 april t/m 31 oktober:

 

ma t/m vr

06:00 – 07.00u1

 

09.00 – 20.00u 

zaterdag

09.00 – 10.00u1

zon- en feestdagen

10.00 – 20.00u

 

 

1 november t/m 31 maart:

 

ma t/m vr

06.00 – 07.00u1

 

09.00 – 16.00u1

 

18.00 – 20.00u1

zaterdag

09.00 – 12.00u1

zon- en feestdagen

geen bediening

 

1) Bediening op aanvraag voor beroepsvaart, mits op de voorafgaande werkdag (maandag tot en met vrijdag) vóór 16.00 uur aangevraagd, telefoon 023 5622390.

 

 • III.

  dat in dringende gevallen, na voorafgaand verzoek, door de desbetreffende brugbeheerder(s) gelegenheid tot doorvaart kan worden gegeven buiten de hiervoor onder II. genoemde bedieningstijden;

   

 • IV.

  dat onder ’feestdagen’ in dit besluit moet worden verstaan: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de beide kerstdagen;

 

 • V.

  dat als ingevolge het onder II. tot en met IV. vastgestelde bedieningsregime tot na 16.00 uur zou moeten worden bediend, op 24 en 31 december de bediening om 16.00 uur wordt beëindigd;

 

 • VI.

  dat het bedienend personeel bevoegd is om met inachtneming van het hierboven onder II. tot en met V. vermelde bedieningsregime:

  • -

   direct voor de recreatievaart te bedienen in geval er zowel van de kant van de recreatievaart als van de kant van het wegverkeer geen groot aanbod is;

  • -

   in geval van een groot aanbod van het wegverkeer, ongeacht het aanbod van de recreatievaart, het openen van de brug ten behoeve van de recreatievaart te beperken tot eens per half uur;

  • -

   in geval van een groot aanbod van de kant van de recreatievaart en geen groot aanbod van de kant van het wegverkeer met het openen van de brug voor de recreatievaart te wachten totdat enkele pleziervaartuigen zich voor de brug hebben verzameld (in het algemeen zal dan elk kwartier gelegenheid tot doorvaart worden verleend);

 • VII.

  dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 22 oktober 2019

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

 

 

 

F.C.D. Noordberger a.i.

Sectormanager Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur

 

 

Bezwaar

Als u belanghebbende bent, kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

 

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u - bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

 

Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u bellen met het servicepunt Noord-Holland, telefoonnummer (gratis): 0800 200 600.

Naar boven