Veertiende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 14 april 2015 de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 hebben vastgesteld;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten paragraaf twee Natuur- en landschapsbeheer van die regeling open wensen te stellen;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 te wijzigen teneinde een aantal actualisaties en technische reparaties aan te brengen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijzigingen

De Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  Onder verlettering van de onderdelen f tot en met dd tot g tot en met ee en onderdeel ee tot gg wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • f.

   grote onderneming: onderneming waar minstens 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR overschrijdt, zoals bepaald in artikel 2 van bijlage I van Verordening (EU) nr. 702/2014;

 • b.

  In onderdeel g (nieuw) wordt “stichting landelijk Fietsplatform of stichting Wandelnetwerk” vervangen door: Stichting Landelijk Fietsplatform of Stichting Wandelnet.

 • c.

  Onderdeel k (nieuw) komt te luiden:

  • k.

   landbouwgrond: landbouwareaal als bedoeld en omschreven in artikel 2, onder f, van Verordening (EU) nr. 1305/2013, met daarbij eventuele landschapselementen of watergangen, waarbij er sprake mag zijn van een scheiding van die landbouwgrond door een kavelpad of watergang;

 • d.

  In onderdeel m (nieuw) wordt “stichting landelijk Fietsplatform” vervangen door: Stichting Landelijk Fietsplatform.

 • e.

  In onderdeel n (nieuw) wordt “stichting Wandelnetwerk geregistreerde Lange Afstand Wandelpaden en Streekpaden” vervangen door: Stichting Wandelnet geregistreerde Lange-Afstand-Wandelpaden en Streekpaden.

 • f.

  In onderdeel t (nieuw) vervalt: op basis van een afgestemde ambitie;

 • g.

  Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ff.

   Verordening (EU) nr. 702/2014: Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

 

C.

Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het tweede lid, onder b, wordt “5. categorie water” vervangen door: 5°. categorie water.

 • 2.

  Aan het slot van artikel 1.2, derde lid, wordt de puntkomma vervangen door een punt.

 

D.

In artikel 1.3, eerste lid, wordt na “Gedeputeerde Staten besluiten” ingevoegd: op basis van het Programma van Eisen genoemd in de Nadere regels certificering Subsidiestelsel Natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant.

 

E.

Aan het slot van artikel 2.1, tweede lid, onder a, wordt ”,en;” vervangen door: ; en.

 

F.

Aan het slot van artikel 2.3, eerste lid, onder e, onder 4° wordt “;of,” vervangen door: ; of.

 

G.

Artikel 2.4 komt te luiden:

Artikel 2.4 Subsidievereisten

 • 1.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de activiteiten vinden plaats op een natuurterrein dat is aangemerkt als een onderdeel waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het natuurbeheerplan;

  • b.

   de activiteiten zijn gericht op de instandhouding van het natuurbeheertype of landschapsbeheertype;

  • c.

   de activiteiten zijn gericht op een beheer van 200 hectare of meer;

  • d.

   de subsidieaanvrager, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en b, beschikt over een certificaat natuurbeheer;

  • e.

   de subsidieaanvrager, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c en d, beschikt over een certificaat samenwerkingsverband natuurbeheer, of de natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a of b, die het beheer uitvoeren beschikken elk afzonderlijk over een certificaat natuurbeheer;

  • f.

   de subsidieaanvrager, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, dient bij de subsidieaanvraag afschriften in van de in dat artikel genoemde overeenkomst die hij heeft gesloten met de natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, die het beheer uitvoeren;

  • g.

   de subsidieaanvrager, uitgezonderd de subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 2.1, derde lid, vraagt subsidie aan voor een perceel waarvoor in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2019 subsidie is verstrekt voor:

   • 1°.

    dezelfde subsidiabele activiteit op grond van deze subsidieregeling;

   • 2°.

    dezelfde subsidiabele activiteiten op grond van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant;

   • 3°.

    dezelfde subsidiabele activiteit op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant 2010;

   • 4°.

    dezelfde subsidiabele activiteit op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Brabant;

   • 5°.

    hetzelfde natuurterrein ten behoeve van inrichting, verwerving of functieverandering op grond van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant; of

   • 6°.

    hetzelfde natuurterrein voor inrichting, verwerving of functieverandering op grond van het Investeringsreglement van het Groen ontwikkelfonds Brabant, tenzij het gaat om grond waarvan de functie wordt gecombineerd met natuurwaarden.

 • 2.

  Indien de subsidieaanvrager niet voldoet aan een van de vereisten in het eerste lid, onder g, wordt voldaan aan het vereiste dat het project wordt uitgevoerd:

  • a.

   op percelen met het label Nieuwe Natuur, als aangeduid op de kaart, genoemd in artikel 1.2, tweede lid;

  • b.

   op percelen met het label Bestaande natuur, als aangeduid op de kaart, genoemd in artikel 1.2, tweede lid, die zijn ingericht in het kader van natuurcompensatie waarbij de termijn voor het beheer op kosten van de initiatiefnemer geëindigd is;

  • c.

   op percelen van de in bijlage 7 opgenomen voormalige militaire terreinen; of

  • d.

   op percelen met het label Bestaande natuur, als aangeduid op de kaart, genoemd in artikel 1.2, tweede lid, waarvan de subsidieaanvrager aannemelijk kan maken dat de aanwezigheid van bodemverontreiniging of saneringsverplichting er toe geleid heeft dat de gronden na 1 januari 2010 verworven zijn, middels eigendom of erfpacht.

 • 3.

  Onverminderd het eerste en tweede lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder c, in aanmerking te komen voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de subsidieaanvrager ontvangt voor deze percelen tevens subsidie voor het beheer van natuurbeheertypen;

  • b.

   de begrazing wordt uitgevoerd door een gescheperde schaapskudde, bestaande uit Kempische Heideschapen.

 • 4.

  Onverminderd het eerste en tweede lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder d, in aanmerking te komen voldaan aan het vereiste dat de subsidieaanvrager tevens subsidie ontvangt voor het beheer van natuurbeheertypen.

 • 5.

  Onverminderd het eerste en tweede lid, wordt om voor subsidie als bedoeld in artikel 2.2, onder e, in aanmerking te komen voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de subsidieaanvrager ontvangt voor deze percelen tevens subsidie voor het beheer van natuurbeheertypen;

  • b.

   het natuurterrein is niet ingevolge artikel 2.9, vierde lid, vrijgesteld van de openstellingsplicht;

  • c.

   de subsidieaanvrager is geen gemeente of samenwerkingsverband als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen waaraan in meerderheid gemeenten deelnemen.

 • 6.

  Indien een subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, niet beschikt over een certificaat als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, onder d en e, gaat de subsidieaanvraag vergezeld van een kopie van de aanvragen van het certificaat.

 • 7.

  Indien de subsidieaanvrager een grote onderneming is, dient de subsidieaanvraag vergezeld te gaan van een uitgebreide beschrijving van het contrafeitelijke scenario waarin de begunstigde van geen enkele overheidsinstantie steun voor de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, toegekend krijgt.

 

H.

Artikel 2.5, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • a.

  Aan het slot van de aanhef wordt de puntkomma vervangen door een dubbele punt.

 • b.

  In onderdeel a en b, wordt “een natuurterrein” vervangen door: het betreffende natuurterrein.

 

I.

Artikel 2.5b komt te luiden:

Artikel 2.5b Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend:

 • a.

  van 15 november 2018 tot en met 31 december 2018;

 • b.

  van 15 november 2019 tot en met 31 december 2019.

 

J.

In artikel 2.5c wordt “€ 15.600.000” vervangen door: € 54.000.000.

 

K.

Artikel 2.7 komt te luiden:

Artikel 2.7 Verdeelcriteria

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is geldt, voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

 • 4.

  De loting vindt plaats middels trekking in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

 • 5.

  De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris.

 • 6.

  De eerst getrokken aanvraag, wordt als hoogste gerangschikt.

 • 7.

  De hoogst gerangschikte aanvraag komt het eerst in aanmerking voor subsidie.

 • 8.

  Subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

 

L.

Artikel 2.9, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het vijfde lid wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   In onderdeel a, wordt “wegen, vaarwegen en paden” vervangen door: wegen, vaarwegen of paden.

  • b.

   In onderdeel b, wordt “de wegen, vaarwegen en paden” vervangen door: de wegen, vaarwegen of paden.

 • 2.

  In het zesde lid, aanhef, wordt “het eerste lid, onder e” vervangen door: het eerste lid, onder c.

 

M.

Artikel 2.13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het tweede lid onder a, wordt “het eerste lid onder c, en;“ vervangen door: het eerste lid, onder c; en

 • 2.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6.

   In afwijking van het derde lid blijven op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, indien de subsidieontvangers bij hun aanvraag gedaan in 2017 gebruik hebben gemaakt van de ‘tarieven 2017 ten behoeve van herbeschikken’, de hiervoor genoemde ‘tarieven 2017 ten behoeve van herbeschikken’ van toepassing.

 

N.

In artikel 2.14, tweede lid, wordt “restant” vervangen door: resterende.

 

O.

Aan het slot van artikel 3.5, onder c, dient de puntkomma door een punt vervangen te worden

 

P.

In artikel 3.11, onder l, wordt “verleend” telkens vervangen door: verleent.

 

Q.

In artikel 3.12, eerst lid, wordt “artikel 3.11, onder g” vervangen door: artikel 3.11, onder h en “artikel 3.11 onder h” vervangen door: artikel 3.11 onder i.

 

R.

In artikel 3.14 wordt “artikel 3.11, onder g” vervangen door: artikel 3.11, onder h.

 

S.

Artikel 4.1 vervalt.

 

T.

Bijlage 5 komt te luiden:

Bijlage 5 Tarieven natuurbeheer

Natuurtype

Subdoeltype

 

Subsidietarief

 

 

 

75% SKP

 

Landschapstypen natuur

L01.01

Poel en klein historisch water

stuks

€ 133,52

L01.02

Houtwal en houtsingel

ha

€ 3.154,28

L01.03

Elzensingel

100 m

€ 99,84

L01.05

Knip- en scheerheg

100 m

€ 232,97

L01.06

Struweelhaag

100 m

€ 264,31

L01.07

Laan

100 m

€ 271,70

L01.08

Knotboom

stuks

€ 11,62

L01.09

Hoogstamboomgaard

ha

€ 1.771,56

L01.16

Bossingel

ha

€ 1.603,52

L02.01

Fortterrein

ha

€ 745,22

L02.02

Historisch bouwwerk en erf

m2

€ 34,96

L02.03

Historische tuin

ha

€ 4.542,39

L03.01

Aardwerk en groeve

ha

€ 839,67

 

Natuurtypen

N01.01

Zee en wad

ha

€ 0,37

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

ha

€ 60,34

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

ha

€ 101,17

N01.04

Zand- en kalklandschap

ha

€ 75,61

N02.01

Rivier

ha

€ 3,94

N03.01

Beek en bron

ha

€ 78,24

N04.01

Kranswierwater

ha

€ 44,38

N04.02

Zoete plas

ha

€ 44,70

N04.03

Brak water

ha

€ 55,69

N04.04

Afgesloten zeearm

ha

€ 0,37

N05.01

Moeras

ha

€ 386,16

N05.02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

ha

€ 500,48

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

ha

€ 896,83

N06.02

Trilveen

ha

€ 2.005,50

N06.03

Hoogveen

ha

€ 154,65

N06.04

Vochtige heide

ha

€ 237,78

N06.05

Zwakgebufferd ven

ha

€ 57,34

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

ha

€ 74,85

N07.01

Droge heide

ha

€ 158,16

N07.02

Zandverstuiving

ha

€ 96,70

N08.01

Strand en embryonaal duin

ha

€ 8,72

N08.02

Open duin

ha

€ 236,64

N08.03

Vochtige duinvallei

ha

€ 1.019,38

N08.04

Duinheide

ha

€ 183,48

N09.01

Schor of kwelder

ha

€ 113,23

N10.01

Nat schraalland

ha

€ 1.712,17

N10.02

Vochtig hooiland

ha

€ 1.007,00

N11.01

Droog schraalland

ha

€ 611,82

N12.01

Bloemdijk

ha

€ 1.697,72

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

ha

€ 182,39

N12.03

Glanshaverhooiland

ha

€ 385,26

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

ha

€ 450,88

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

ha

€ 673,16

N12.06

Ruigteveld

ha

€ 88,02

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

ha

€ 554,64

N13.02

Wintergastenweide (met IGG)

ha

€ 23,38

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

ha

€ 34,61

N14.02

Hoog- en laagveenbos

ha

€ 17,51

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

ha

€ 53,76

N15.01

Duinbos

ha

€ 59,28

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

ha

€ 93,55

N16.03

Droog bos met productie (nieuw)

ha

€ 26,88

N16.04

Vochtig bos met productie (nieuw)

ha

€ 46,45

N17.02

Droog hakhout

ha

€ 417,76

N17.03

Park- en stinzenbos

ha

€ 259,00

N17.04

Eendenkooi

ha

€ 2.260,36

N17.05

Wilgengriend

ha

€ 3.400,22

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

ha

€ 590,66

 

Toeslagen

 

 

 

 

Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage

 

€ 38,31

Openstellingsbijdrage: toezichtsbijdrage

 

€ 0,00

toeslag gescheperde kuddes hoog

 

€ 462,53

toeslag gescheperde kuddes laag

 

€ 284,06

toeslag vaarland

 

€ 521,15

 

Monitoring

N01.02

Duin- en kwelderlandschap

ha

€ 17,00

N01.03

Rivier- en moeraslandschap

ha

€ 10,30

N01.04

Zand- en kalklandschap

ha

€ 9,26

N05.01

Moeras

ha

€ 24,06

N05.02

Gemaaid rietland

ha

€ 12,81

N06.01

Veenmosrietland en moerasheide

ha

€ 26,79

N06.02

Trilveen

ha

€ 22,99

N06.03

Hoogveen

ha

€ 31,06

N06.04

Vochtige heide

ha

€ 15,99

N06.05

Zwakgebufferd ven

ha

€ 99,58

N06.06

Zuur ven of hoogveenven

ha

€ 99,47

N07.01

Droge heide

ha

€ 14,73

N07.02

Zandverstuiving

ha

€ 14,73

N08.01

Strand en embryonaal duin

ha

€ 8,10

N08.02

Open duin

ha

€ 21,31

N08.03

Vochtige duinvallei

ha

€ 27,26

N08.04

Duinheide

ha

€ 14,73

N09.01

Schor of kwelder

ha

€ 19,01

N10.01

Nat schraalland

ha

€ 30,96

N10.02

Vochtig hooiland

ha

€ 22,47

N11.01

Droog schraalland

ha

€ 18,41

N12.01

Bloemdijk

ha

€ 16,40

N12.02

Kruiden- en faunarijk grasland

ha

€ 5,17

N12.03

Glanshaverhooiland

ha

€ 17,03

N12.04

Zilt- en overstromingsgrasland

ha

€ 19,01

N12.05

Kruiden- en faunarijke akker

ha

€ 9,24

N12.06

Ruigteveld

ha

€ 5,22

N13.01

Vochtig weidevogelgrasland

ha

€ 8,33

N14.01

Rivier- en beekbegeleidend bos

ha

€ 19,65

N14.02

Hoog- en laagveenbos

ha

€ 10,52

N14.03

Haagbeuken- en essenbos

ha

€ 17,74

N15.01

Duinbos

ha

€ 7,68

N15.02

Dennen-, eiken- en beukenbos

ha

€ 7,68

N16.03

Droog bos met productie

ha

€ 5,15

N16.04

Vochtig bos met productie

ha

€ 5,15

N17.02

Droog hakhout

ha

€ 3,12

N17.03

Park- en stinzenbos

ha

€ 3,12

N17.05

Wilgengriend

ha

€ 14,52

N17.06

Vochtig en hellinghakhout

ha

€ 14,52

 

 

De opslag voor prijsstijging als bedoeld in artikel 1.1 sub w van de SVNL’16, waarmee de tarieven in bijlage 5 voor het jaar 2020 worden verhoogd, bedraagt 3,20%.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel III Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Veertiende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016.

’s-Hertogenbosch, 8 oktober 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Veertiende wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016

 

Algemeen

De Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016 is aangepast in het licht van nieuwe Europese en nationale wet- en regelgeving. Ook is de tekst op bepaalde plaatsen aangepast of ingekort ten behoeve van de leesbaarheid.

 

Het huidige goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie met kenmerk SA.48351 (2017/N) loopt af per 1 januari 2022. Alsdan is een nieuw goedkeuringsbesluit of een andere staatssteungrondslag nodig om subsidie te verstrekken.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel I,

 

Onderdeel G

Met betrekking tot artikel 2.4, zevende lid:

Dit vereiste is afkomstig uit het landbouwsteunkader. Het ‘contrafeitelijke scenario’ is de beschrijving van de situatie als géén subsidie zou worden verleend. Wanneer de provincie een aanvraag ontvangt, wordt het contrafeitelijke scenario op zijn geloofwaardigheid getoetst en geverifieerd of de steun het vereiste stimulerende effect heeft.

 

Artikel I,

 

Onderdeel M

Hierin wordt bepaald dat in afwijking van het derde lid, bij het beoordelen van een uitbreidingsaanvraag gebruik wordt gemaakt van een andere tarief dan het tarief dat van toepassing was ten tijde van het nemen van de beschikking tot subsidieverlening. In 2017 hadden aanvragers de mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘tarieven 2017 ten behoeve van herbeschikken’. Het gaat hier om subsidieverleningsbeschikkingen voor natuurbeheer die met ingang van 1 januari 2017 zijn verleend met een looptijd van zes jaar. Omdat de subsidietarieven voor de bostypes (N16.03 en N16.04), wilgengriend (N17.05), vochtig en helling hakhout (N17.06), bossingel (L01.16) en de openstellingsbijdragen (voorzieningenbijdrage en toezichtsbijdrage) niet voor 1 januari 2017 goedgekeurd waren door de Europese Commissie, konden aanvragers bij het indienen van hun aanvraag in 2016 hier geen gebruik van maken. Daarom is er in 2017 eenmalig de mogelijkheid geboden aan aanvragers om voor de resterende looptijd van het tijdvak gebruik te maken van deze herziene tarieven. Bij uitbreidingsaanvragen zullen deze tarieven dan ook toegepast worden

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

 

 

de voorzitter de secretaris

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven