Wijziging Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 14 oktober 2019, kenmerk 5.1/2019002248, team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

overwegende:

  • dat tot voor kort de vergunningverlening in Nederland als gevolg van de uitspraak van de Raad van State volledig op slot zat. De twaalf provincies en het Rijk vonden dit een ongewenste situatie. Daarom zijn op dinsdag 8 oktober 2019 in alle provincies nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming;

  • dat zij achteraf hebben geconstateerd dat er licht zit tussen de vastgestelde beleidsregels en het rijksbeleid, zoals verwoord in de Kamerbrief van 4 oktober 2019 van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit doet geen recht aan hun uitgangspunt dat zij als één overheid willen werken. Daarnaast hebben zij in hun Coalitieakkoord, voor wat betreft de landbouw, nadrukkelijk aangegeven dat zij geen extra regels bovenop de landelijke regels leggen. Dat lijkt nu wel het geval;

  • dat zij hebben vastgesteld dat hun voornemen om het besluit op te schorten tot er een beter plan ligt materieel hetzelfde is als het intrekken van het besluit. Daarom hebben zij besloten om de beleidsregels in te trekken om een goed klimaat te creëren voor het verdere overleg, zodat zij kunnen uitzoeken hoe zij kunnen komen tot eenduidige beleidsregels;

  • dat zij weten dat zij voor een grote uitdaging staan met elkaar in dit land om het stikstofprobleem op te lossen. De huidige situatie is geen goed begin van het gezamenlijk oplossen van het stikstofprobleem. Zij gaan zich de komende tijd inzetten om te komen tot eenduidige en werkbare beleidsregels. Zij zullen de komende tijd in overleg treden met de betrokken partijen en vervolgens vanuit hun eigen rol en bevoegdheid een besluit nemen. Uitgangspunt moet zijn dat de belangen van boeren, bedrijfsleven en natuur in balans gediend worden;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe, zoals laatstelijk gewijzigd bij hun besluit van 8 oktober 2019, kenmerk 5.7/2019002179, Provinciaal Blad nummer 6753 van 2019, als volgt te wijzigen.

 

De Beleidsregel intern en extern salderen, zoals vervat in de artikelen 2.1 tot en met 2.9 met bijbehorende toelichting, wordt ingetrokken.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 15 oktober 2019.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

Uitgegeven 17 oktober 2019

 

 

Naar boven