Wijziging Verordening Ruimtelijk Economisch Programma – Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 oktober 2019, kenmerk ECO/2019002206, team Economie, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten tot wijziging van de Verordening Ruimtelijk Economisch Programma – Samenwerkingsverband Noord-Nederland

 

Gedeputeerde Staten maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 9 oktober 2019 is vastgesteld hetgeen volgt.

 

Besluit G-1

 

 

Provinciale Staten van Drenthe;

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 juli 2019, kenmerk 5.2/201901603;

 

gelet op:

 

  • de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

  • artikel 145 van de Provinciewet; en

  • de Verordening REP-SNN.

 

 

BESLUITEN:

 

 

  • 1.

    De Verordening REP-SNN als volgt te wijzigen:

  •  

Artikel I

 

A.

 

Artikel 7, eerste lid, komt te luiden:

  • 1.

    De projectperiode ligt binnen de uitvoeringsperiode van het programma (2011 tot en met 2025).

 

B.

 

Aan artikel 14, zesde lid, wordt toegevoegd:

Indien de penvoerder failliet is verklaard, wordt een andere penvoerder aangewezen die de rapportages namens hen indient.

 

C.

 

Aan artikel 15, zevende lid, wordt toegevoegd:

Indien de penvoerder failliet is verklaard, in surséance van betaling verkeert, dan wel indien op hem de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard, kunnen de voorschotten worden verstrekt aan de afzonderlijke subsidieontvangers.

Aan artikel 19, eerste lid, wordt toegevoegd:

Indien de penvoerder failliet is verklaard, wordt een andere penvoerder aangewezen die deze namens hen indient.

 

E.

 

Aan artikel 19, tweede lid, wordt toegevoegd:

Indien de penvoerder failliet is verklaard, in surséance van betaling verkeert, dan wel indien op hem de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard, kan het subsidiebedrag worden betaald aan de afzonderlijke subsidieontvangers.

 

Artikel II

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening REP-SNN.

 

Artikel III

 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

 

 

 

Assen, 9 oktober 2019

 

 

Provinciale Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen,

 

J. Doorakkers,

teammanager Economie

 

 

 

Uitgegeven 17 oktober 2019

Naar boven