Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 689Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/ARLANXEO Netherlands B.V., deelinrichting Alkylopslagterrein, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:

Omgevingsvergunning

Voor: revisievergunning voor het Alkylopslagterrein

Locatie: CSP/ARLANXEO Netherlands B.V., deelinrichting Alkylopslagterrein, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum besluit: 24 januari 2019

Zaaknummer: 2018-204403

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 januari 2019 t/m 14 maart 2019:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via +31 43 389 78 12;

- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.Beroep instellen kan van 1 februari 2019 t/m 14 maart 2019 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12