Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 6752Overige besluiten van algemene strekking4e wijziging Algemeen Plafondbesluit 2019

Bekendmaking van het besluit van 8 oktober 2019 - zaaknummer 2019-011153

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

Gelet op artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Gelderland 2016, alsmede de besluiten van 20 november 2018 en 19 maart 2019 tot vaststelling cq wijziging van het Algemeen Plafondbesluit 2019;

 

Besluiten

 

Vast te stellen de 4de wijziging van het Algemeen Plafondbesluit 2019;

 

Artikel I

 

Het Algemeen Plafondbesluit 2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Het subsidieplafond voor subsidies op grond van artikel 2.4.1 aanhef, en onder a en b (ten behoeve van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) wordt verhoogd met een bedrag van € 100.000,-

 • B.

  Het subsidieplafond voor subsidies op grond van paragraaf 2.8 (ten behoeve van Steengoed benutten: Uitvoeringsgereed en realiseren) wordt verhoogd met een bedrag van € 2.500.000,-

 • C.

  Het subsidieplafond voor subsidies op grond van paragraaf 3.3 (ten behoeve van Lokale hernieuwbare energie projecten en participatie door natuurlijke personen, rechtspersonen zonder winstoogmerk en VvE’s) wordt verhoogd met een bedrag van € 250.000,-

 • D.

  Het subsidieplafond voor subsidies op grond van paragraaf 4.2 (ten behoeve van Landschap en biodiversiteit) wordt verhoogd met een bedrag van € 700.000,-

 • E.

  Het subsidieplafond voor subsidies op grond van paragraaf 4.10 (ten behoeve van Inrichting agrarisch natuur- en landschapsbeheer) wordt verhoogd met een bedrag van € 50.000,-

 • F.

  Het subsidieplafond voor subsidies op grond van paragraaf 4.12.1 eerste lid onder b en c (ten behoeve van het betrekken van burgers bij activiteiten op het gebied van natuur, groen of landschap in hun leefomgeving) wordt verhoogd met een bedrag van € 100.000, -

 • G.

  Het subsidieplafond voor subsidies op grond van paragraaf 4.17.1 aanhef en onder a (ten behoeve van het verwijderen van invasieve exoten) wordt verhoogd met een bedrag van € 100.000,-

 • H.

  Het subsidieplafond voor subsidies op grond van paragraaf 4.17.1 aanhef en onder b (ten behoeve van het opstellen van een gebiedsplan voor de aanpak van invasieve exoten) wordt verhoogd met een bedrag van € 60.000,-

 • I.

  Het subsidieplafond voor subsidies op grond van paragraaf 6.27 (ten behoeve van Onderwijs & Arbeidsmarktbeleid) wordt verhoogd met een bedrag van € 531.000,-

 • J.

  Het subsidieplafond voor subsidies op grond van paragraaf 7.3 (ten behoeve van talentontwikkeling van professionals) wordt verhoogd met een bedrag van € 25.000, -

 • K.

  Het subsidieplafond voor subsidies op grond van paragraaf 7.4 (ten behoeve van Functioneel gebruik erfgoed) wordt verhoogd met een bedrag van € 2.500.000, -

 • L.

  Het tijdvak voor het subsidieplafond voor subsidies op grond van paragraaf 8.2 (ten behoeve Verwijdering drugsafval) wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

 

 

Artikel ΙΙ Verdeling van de plafonds

 

De verdeling van de middelen ten aanzien van de in dit besluit opgenomen artikelen vindt plaats overeenkomstig artikel 1.3.2 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016. Een aanvraag wordt in die volgorde opgenomen zodra deze volledig is.

 

 

Artikel ΙΙΙ De inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J.C.G.M. Berends - Commissaris van de Koning

P .G.G. Hilhorst - secretaris

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, emailadres: post@gelderland.nl

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.