Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 6735Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Magnoliastraat 26 t/m 38a in Zwolle

Op 7 augustus 2019 ontvingen wij een aanvraag voor eenontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie Magnoliastraat 26 t/m 38a in Zwolle. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat deontheffing Wet natuurbescherming wordt toegekend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 9 oktober 2019.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.