Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 6699Beschikkingen | afhandeling



Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Rieteweg 21 in Zwolle

Gedeputeerde staten van Overijssel delen mee dat zij op 10 augustus 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De aanvraag gaat over Milieu neutrale veranderingen voor de locatie Rieteweg 21 in Zwolle en wordt behandeld volgens de reguliere procedure.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten om de beslistermijnvoor deze aanvraag, met 6 weken te verlengen. Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Voor meer informatie over de procedure en het toesturen van documenten kunt u telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.