Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 6691Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking VLS Group Pernis B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 17 april 2018 aan VLS Group Pernis B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Propaanweg 75, 3196 KH Rotterdam-Vondelingenplaat, krachtens artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeeltelijk in te trekken en een aantal voorschriften te wijzigen.

 

Het betreft een inrichting voor de aan- en afvoer, op- en overslag, het afvullen en intern transport van koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 10 oktober 2019 tot en met 21 november 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

- de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal;

- het stadskantoor Vlaardingen, Klant Contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999118973.