Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 30 september 2019 tot wijziging van de Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999

Provinciale Staten van Noord-Holland;

 

 

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 16 juli 2019;

 

 

Gelet op de artikelen 145, 220, 221 en 227, onderdelen a tot en met d, van de Provinciewet en de artikelen 15.44, 15.45 en 15.47 van de Wet milieubeheer;

 

Besluiten:

ARTIKEL I

De Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In artikel 2, onderdeel a, wordt ‘milieubheer’ vervangen door ‘milieubeheer’.

 

 

B

In artikel 4 wordt ‘minister van Verkeer en Waterstaat’ vervangen door ‘Minister van Economische Zaken en Klimaat’.

 

 

C

In artikel 9 wordt ‘twee maanden’ vervangen door ’60 dagen’.

 

 

D

Na artikel 10a wordt een artikel 10b ingevoegd, luidende:

Artikel 10b Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard met betrekking tot het tijdstip van betaling, zoals geregeld in artikel 9, welke zich bij de toepassing van deze regeling mochten voordoen.

ARTIKEL II

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 

Haarlem, 30 september 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

K. Bolt, griffier

Toelichting

 

A

Een spelfout wordt hersteld.

 

B

De aanduiding van het ministerie wordt geactualiseerd.

 

C

De afwijking in het tijdstip van betaling van een voorlopige aanslag leidt in de praktijk tot misverstanden. Door middel van deze wijziging wordt aangesloten bij de betalingsregeling voor reguliere aanslagen.

 

D

In het geval dat er zich bijzondere situaties met betrekking tot de betalingstermijnen voordoen die als onbillijk worden ervaren, hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de mogelijkheid om hiervoor nadere regels te stellen.

 

E

De aanslag wordt gebaseerd op een kalenderjaar. Uit praktische overwegingen wordt terugwerkende kracht geregeld. De nieuwe regeling is gunstiger dan de oude regeling. Terugwerkende kracht per 1 januari 2019 levert dus geen problemen op.

Naar boven