Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 6679Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor de locatie Gunnerstraat 39 in Weerselo

Op 27 september 2019 ontvingen wij een verzoek van HeliCentre B.V. tot wijziging van de op 27 augustus 2019 verleende TUG-ontheffing voor 10 oktober 2019 op de locatie Gunnerstraat 39 in Weerselo. In deze brief informeer ik u over het vervolg van de procedure.

Wij hebben besloten in te stemmen met het verzoek en de TUG-ontheffing te wijzigen waarbij de landingen en opstijgingen mogen plaatsvinden op 5 oktober 2019. Meer informatie over de procedure staat in ons bijgevoegde besluit en op onze website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

Vanaf twee werkdagen na bekendmaking gedurende 6 weken kan iedereen ons besluit inzien op onze website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar is gestart op 5 oktober 2019. Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.