Provincie Overijssel – Vijfde wijziging Beleidsregel Natuur Overijssel

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 1 oktober 2019

Kenmerk: 2019/0185457

Inlichtingen bij: C.M.J. Ribbers

Telefoon: 038 499 7341

E-mail: CMJ.Ribbers@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

maken bekend dat zij in hun vergadering van 1 oktober 2019 (kenmerk 2019/0185439) hebben besloten de Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 als volgt hebben gewijzigd:

I. Wijziging Beleidsregel Natuur Overijssel 2017:

  • A.

    Aan artikel 6.3 wordt een vierde lid toegevoegd:

    4. Gedeputeerde Staten toetsen of adequaat gebruik is gemaakt van de ontheffing als bedoeld in het derde lid om schade te voorkomen. De aanvrager is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig beschikbaar stellen van de informatie over verjaagacties met ondersteunend afschot ter voorkoming van schade.

     

    [Toelichting: Van een aanvrager wordt verwacht dat hij in redelijkheid alles in het werk stelt om schade te voorkomen en beperken. Deze verplichting eindigt niet als er schade is geconstateerd, maar loopt door tot en met de eindtaxatie. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om er voor te zorgen dat die informatie tijdig, voordat de eindtaxatie plaatsvindt, en volledig beschikbaar wordt gesteld aan BIJ12. De aanvrager kan dit doen door gegevens over verjaagacties te uploaden in hun aanvraagportaal dan wel ervoor zorg te dragen dat de informatie over de verjaagacties - conform de voorschriften van de ontheffing - wordt geregistreerd in het Faunaregistratiesysteem (FRS). In de ontheffing voor schadebestrijding van ganzen is het voorschrift opgenomen om het schieten van ganzen binnen zeven dagen te rapporteren in FRS. De informatie over verjaagacties met ondersteunend afschot is nodig om te beoordelen of er adequaat gebruik is gemaakt van de ontheffing om schade te voorkomen. Het niet tijdig of onvolledig beschikbaar stellen van informatie over adequaat gebruik van de ontheffing levert een grond voor afwijzing op.]

II. Inwerkingtreding

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaalblad waarin zij wordt geplaatst.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd

Naar boven