Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 6650Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben een evaluatieverslag en een nazorgplan op grond van de Wet bodembescherming ontvangen voor de locatie Noord Spuidijk 19 (voormalige gasfabriek) te Dirksland .

 

GS hebben ingestemd met het evaluatieverslag/nazorgplan.

 

Inzage

U kunt de beschikking en de overige stukken vanaf 10 oktober 2019 gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45, 3241 XB MIDDELHARNIS (telefoon:140187);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 AN SCHIEDAM (telefoon: 010 246 8000).

 

Voorafgaand aan de beschikking heeft de ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen, waarop geen zienswijzen zijn binnengekomen.

 

Beroep

Binnen 6 weken kan beroep worden ingesteld door;

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het onderwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

De termijn gaat in op de dag na de ter inzage legging van de beschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Wij verzoeken u een kopie van het beroepschrift te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, bureau Bodem, Postbus 843, 3100 AV SCHIEDAM.

 

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoon (010) 246 8000, e-mail: info@dcmr.nl, onder vermelding van ons kenmerk (9999128244_9999669282).