Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 6643Beschikkingen | aanvraagKennisgeving melding vuurwerkevenement op 15 oktober 2019 op de locatie Coevorderweg 25 te Stegeren

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij eenmelding vuurwerkevenement op 15 oktober 2019 op de locatie Coevorderweg 25 te Stegeren hebben ontvangen.

De melding betreft een melding vuurwerkevenement op 15 oktober 2019 op de locatie Coevorderweg 25 te Stegeren.

Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op de mededeling.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.