Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 6538Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Overijssel - Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer – Wijziging Openstellingsbesluit 2020 onderdeel agrarisch natuurbeheer

Besluit: Gedeputeerde Staten d.d. 24 september 2019

Kenmerk: 2019/0275139

Inlichtingen bij: A.H. Janssen

Telefoon: 038 499 85 87

E-mail: AH.Janssen@overijssel.nl

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 24 september 2019 tot wijziging van de subsidieplafonds van het Openstellingsbesluit 2020 onderdeel agrarisch natuurbeheer (kenmerk 2019/0255475);

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

Besluiten als volgt te wijzigen:

ARTIKEL I

Onderdeel:

 • A.

  SUBSIDIEPLAFONDS voor uitbreiding van projecten agrarisch natuur en landschapsbeheer

  • 1.

   Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 voor het leefgebied met de aanduiding open akkerland, open grasland en droge dooradering:

   • in deelgebied Noordwest Overijssel: € 1.200.000,- voor de periode 2020-2021, waarvan minimaal € 350.000 in de leefgebieden “open grasland” (Natuurbeheerplan Overijssel)

   • in deelgebied Midden Overijssel: € 411.500,- voor de periode 2020-2021, waarvan minimaal € 86.500 in de leefgebieden “open grasland” en “open akker” (Natuurbeheerplan Overijssel)

   • in deelgebied Noordoost Twente: € 175.000,- voor de periode 2020-2021.

Wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  SUBSIDIEPLAFONDS voor uitbreiding van projecten agrarisch natuur en landschapsbeheer

  • 1.

   Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.2 voor het leefgebied met de aanduiding open akkerland, open grasland en droge dooradering:

   • in deelgebied Noordwest Overijssel: € 1.100.000,- voor de periode 2020-2021, waarvan minimaal € 350.000 in de leefgebieden “open grasland” (Natuurbeheerplan Overijssel)

   • in deelgebied Midden Overijssel: € 461.500,- voor de periode 2020-2021, waarvan minimaal € 86.500 in de leefgebieden “open grasland” en “open akker” (Natuurbeheerplan Overijssel)

   • in deelgebied Noordoost Twente: € 225.000,- voor de periode 2020-2021.

ARTIKEL II

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

ARTIKEL III

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2020.

 

Zwolle, 24 september 2019

Gedeputeerde Staten van Overijssel

N. Versteeg,

secretaris

A.P. Heidema,

voorzitter