Wijziging Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 24 september 2019, kenmerk 4.6/2019002052, team Natuur en Water, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en artikel 1.3 van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

overwegende dat de subsidieregeling een langere geldingsduur krijgt en ter optimalisatie van de uitvoering op enkele punten aanpassing behoeft;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

de Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten als volgt te wijzigen:

 

Intitulé

 

De titel van de regeling: Subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten als volgt te wijzigen: Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten

 

Artikel I

In artikel 1, onder b, wordt de tekst:

Onderzoekszone: op kaart begrensde gebieden rond Natura 2000-gebieden die aangeven waar op zijn minst verkennend onderzoek noodzakelijk is voorafgaand aan aanleg van nieuwe drainagebuizen of beregeningsputten, conform de notitie Drainage en beregening Natura 2000-gebieden.

gewijzigd in:

Onderzoekszone: op kaart begrensde gebieden rond Natura 2000-gebieden die aangeven waar verkennend onderzoek noodzakelijk is voorafgaand aan aanleg van nieuwe drainagebuizen of beregeningsputten, conform de notitie Drainage en beregening Natura 2000-gebieden.

 

Artikel II

In artikel 4, wordt de tekst:

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar of pachter van de percelen, die (deels) zijn gelegen in de onderzoeks- en bufferzone, zoals aangegeven op de geografische kaart conform de notitie Drainage en beregening Natura 2000-gebieden.

 

gewijzigd in:

 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan agrariërs, tevens de eigenaar of pachter van de percelen die (deels) zijn gelegen in de onderzoeks- en bufferzone, zoals aangegeven op de geografische kaart conform de notitie Drainage en beregening Natura 2000-gebieden.

 

Artikel III

In artikel 5, lid 1, derde bullet wordt de tekst:

• de-minimisverklaring.

 

gewijzigd in:

 

• diepte en afstand van de aan te leggen drainage of diepte en filterlengte van de aan te leggen put.

 

Artikel IV

In artikel 6, wordt de tekst:

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend tot 31 december 2019.

 

gewijzigd in:

 

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend tot 31 december 2021.

 

Artikel V

Aan artikel 7, wordt een derde bullet toegevoegd met de tekst:

• de-minimisverklaring.

 

Artikel VI

In artikel 8 wordt de tekst:

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager eerder subsidie heeft ontvangen voor een voortoets op hetzelfde perceel;

 • b.

  indien de aanpak en/of berekeningswijze van de voortoets te zeer afwijkt van de aanpak en/of berekeningswijze zoals die in de pilots voor de diverse voortoetsen zijn gehanteerd (te raadplegen via de provinciale website);

 • c.

  de voortoets voor 1 januari 2016 heeft plaatsgevonden;

 • d.

  de drainagebuis/-buizen of beregeningsput(ten) al zijn aangelegd;

 • e.

  de locaties voor de nieuwe drainagebuis/-buizen of beregeningsput(ten) gelegen zijn binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied.

 •  

gewijzigd in:

 

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager eerder subsidie heeft ontvangen voor een voortoets op hetzelfde perceel;

 • b.

  indien de aanpak en/of berekeningswijze van de voortoets te zeer afwijkt van de aanpak en/of berekeningswijze zoals die in de pilots voor de diverse voortoetsen zijn gehanteerd (te raadplegen via de provinciale website);

 • c.

  de locaties voor de nieuwe drainagebuis/-buizen of beregeningsput(ten) gelegen zijn binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied;

 • d.

  er reeds een bestaande voortoets voor het betreffende gebied beschikbaar is;

 • e.

  de locatie van de drainagebuizen en/of beregeningsputten die de aanvrager wil realiseren, buiten de grenzen van de onderzoeks- en bufferzones valt, zoals aangegeven op de bij deze regeling behorende geografische kaart;

 • f.

  de aanvrager geen grondgebruiker is van het desbetreffende perceel.

 

Artikel VII

Artikel 9 vervalt.

 

Artikel VIII

Artikel 10 wijzigt in artikel 9.

 

Artikel IX

Artikel 11 wijzigt in artikel 10.

 

Artikel X

Artikel 12 wijzigt in artikel 11.

 

Artikel XI

Artikel 13 wijzigt in artikel 12.

 

Artikel XII

Artikel 14 wijzigt in artikel 13

 

Artikel XIII

Artikel 14 wordt nieuw toegevoegd met de tekst:

Artikel 14 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten publiceren jaarlijks het subsidieplafond.

 

Artikel XIV

In artikel 15 wordt de tekst:

Deze regeling vervalt op 31 december 2019.

 

gewijzigd in:

 

Deze regeling vervalt op 1 januari 2022.

 

Artikel XV

Artikel 16 vervalt.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2019.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven 30 september 2019

Naar boven