Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 6351Beschikkingen | afhandeling



Rectificatie Kennisgeving voorbereiding Omgevingsvisie Limburg 2020 en vaststelling concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER

 

Rectificatie

In de eerdere ‘Kennisgeving voorbereiding Omgevingsvisie Limburg 2020 en vaststelling concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER’ (Provinciaal blad d.d. 12 september 2019 (nr. 6200) zijn bij de vermelding van de inzagetermijn van de concept-NRD abusievelijk verkeerde dagaanduidingen opgenomen, waardoor deze niet corresponderen met de vermelde begin- en einddatum van de inzage- en zienswijzentermijn. De inzage- en zienswijzentermijn loopt van maandag 16 september tot en met maandag 14 oktober 2019 (de termijn zelf blijft ongewijzigd). Via deze rectificatie van de kennisgeving wordt deze verschrijving hersteld.

Gedeputeerde Staten van Limburg geven hierbij kennis van hun voornemen om een nieuwe omgevingsvisie (‘Omgevingsvisie Limburg 2020’) voor te bereiden en de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna genoemd: ‘concept-NRD’). Ten behoeve van deze omgevingsvisie wordt een planMER, alsmede een passende beoordeling als bedoeld in de Wet natuurbescherming gemaakt. De concept-NRD beschrijft hoe het planMER wordt aangepakt.

Voorbereiding Omgevingsvisie Limburg 2020 en Omgevingsverordening Limburg.

Omgevingsvisie Limburg 2020

De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking en introduceert een nieuw stelsel van beleidsdocumenten en juridische instrumenten. Met het oog hierop wordt de nieuwe Omgevingsvisie Limburg 2020 (hierna genoemd: ‘Omgevingsvisie’) en een nieuwe Omgevingsverordening Limburg voorbereid. Deels om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen, deels om in te spelen op de actualiteit en veranderende rollen.

De Omgevingsvisie biedt kansen om plek te geven aan de extra impulsen voor transitieopgaven op het gebied van o.a. circulaire economie, water, klimaat, energie en mobiliteit. Daarbij verdient in het bijzonder ook de samenhang tussen al deze ontwikkelingen veel aandacht. Zo kan de integraliteit van de visie versterkt worden. Het is ook gewenst om in de Omgevingsvisie in te spelen op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die eveneens in voorbereiding is.

De nieuwe Omgevingsvisie legt de hoofdlijnen van een lange termijn strategie voor de (fysieke) leefomgeving vast met aandacht voor sociaal-maatschappelijke onderwerpen en de internationale dimensies. Om deze te kunnen realiseren zijn uiteenlopende instrumenten beschikbaar:

• juridisch bindende instrumenten, zoals de omgevingsverordening, de instructieregels, het projectbesluit en de omgevingsvergunning;

• uitvoeringsgerichte instrumenten als programma’s, subsidieregelingen, investeringen;

• andersoortige instrumenten, zoals samenwerking, gebiedsgerichte coördinatie, bestuursakkoorden, toezicht, monitoren, lobby e.d..

Omgevingsverordening Limburg

In de Omgevingswet is op diverse plaatsen opgenomen dat de provincie in de omgevingsverordening onderwerpen verplicht moet opnemen. Daarnaast worden ook opties aangereikt die de provincie naar eigen inzicht kan invullen, zoals:

• Regels in verband met provinciale doelen of omgevingswaarden voor oppervlaktewater, grondwaterlichamen, zwemwater, bodemenergie, milieubelastende activiteiten;

• Programma’s en bevoegd gezag aanwijzen om te voldoen aan door PS vastgestelde omgevingswaarden of doelen;

• Instructieregels over GS-programma’s, de waterschapsverordening, legger, omgevingsplan, of projectbesluiten van GS of het waterschap;

• Toedeling van functies en regels aan locaties indien dit niet doeltreffend en doelmatig kan via instructies of instructieregels aan gemeenten.

Bij de voorbereiding van de Omgevingsvisie zal worden bezien in hoeverre deze opties hierin een plaats krijgen.

PlanMER

In de Omgevingsvisie worden ambities en doelstellingen voor de langere termijn opgenomen, die (kunnen) leiden tot en kaderstellend kunnen zijn voor latere m.e.r.(-beoordelingsplichtige) activiteiten, zoals nu opgenomen in het Besluit m.e.r. en vanaf 1 januari 2021 in het Omgevingsbesluit. Dit geldt onder meer voor de invulling van ambities voor:

• Energietransitie (o.a. windenergie);

• Klimaatadaptatie;

• Landbouwtransitie;

• Gebruik van de ondergrond;

• Transformatie van stedelijke gebieden;

• Bereikbaarheid en infrastructuren;

Naar verwachting hebben de keuzes in de Omgevingsvisie ook invloed op Natura2000-gebieden en wordt er om die reden ook een passende beoordeling als bedoeld in de Wet natuurbescherming gedaan. De noodzaak van de passende beoordeling is eveneens aanleiding voor het opstellen van het planMER en zal daar onderdeel van uitmaken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De eerste stap in de m.e.r.-procedure is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD is in conceptvorm klaar en is door Gedeputeerde Staten op 10 september 2019 vastgesteld. De NRD beschrijft in hoofdlijnen wat in het planMER wordt onderzocht (reikwijdte) en op welke wijze en niveau dit onderzoek wordt uitgevoerd (detailniveau). De NRD vormt in feite de methodische basis voor het nieuwe planMER. De resultaten van het planMER worden door het bevoegde gezag benut bij de besluitvorming over de Omgevingsvisie.

Op grond van artikel 7.8 van de Wet milieubeheer worden de wettelijk adviseurs en betrokken bestuursorganen door de provincie geraadpleegd over reikwijdte en detailniveau van dit planMER. Tevens is de Commissie voor de milieueffectrapportage verzocht om advies uit te brengen over het voornemen en de concept-NRD.

Waar en wanneer kunt u de concept-NRD inzien?

De concept-NRD ligt ter inzage vanaf maandag 16 september t/m maandag 14 oktober 2019 (vier weken) bij:

- de gemeentehuizen van de Limburgse gemeenten op de daar gebruikelijke wijze en openingstijden;

- het Provinciehuis (Gouvernement), Limburglaan 10, te Maastricht, op werkdagen van 7.30-18.30 uur.

U treft op deze locaties een schriftelijk exemplaar van de concept-NRD ter inzage aan. De concept-NRD is ook digitaal te raadplegen via www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen en www.expeditieruimte.nl/omgevingsvisie-limburg.

Hoe dient u uw zienswijze in?

Een ieder kan tijdens bovengenoemde inzagetermijn schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken over de concept-NRD en het voornemen om een Omgevingsvisie op te stellen. U kunt uw zienswijze sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Limburg

t.a.v. de heer L.H.M. Vorstermans

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

onder vermelding van ‘Zienswijze NRD/planvoornemen Omgevingsvisie Limburg 2020’

Vermeld in elk geval uw naam, adres- en contactgegevens. Het elektronisch indienen van zienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) is uitgesloten. Voor indienen van een mondelinge zienswijze dient u binnen de inzagetermijn een telefonische afspraak te maken met een van onderstaande contactpersonen.

Vervolgtraject NRD/MER

De ingekomen zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota. Gedeputeerde Staten betrekken deze bij hun verdere besluitvorming over de vaststelling van de definitieve NRD. Alle indieners van een zienswijze krijgen schriftelijk bericht over de reactie op hun zienswijze. Op basis van de NRD wordt in de periode november 2019 - maart 2020 het planMER opgesteld.

Participatie Omgevingsvisie

In de periode juli-oktober 2019 wordt in overleg met sleutelpersonen vanuit gemeenten, waterschap en maatschappelijke groeperingen gewerkt aan een conceptversie van de Omgevingsvisie Limburg 2020. Begin november 2019 is er een bestuurlijke Werkconferentie waarin dilemma’s worden besproken en het draagvlak voor beleidsstrategieën wordt gepeild.

In november 2019 zal een conceptversie van de Omgevingsvisie worden vrijgegeven voor participatie, consultatie en bespreking in regionaal verband en/of met specifieke doelgroepen. Dit concept zal ook de basis zijn voor het m.e.r.-onderzoek. Mede aan de hand van de resultaten van de consultaties en de eerste effectanalyses wordt toegewerkt naar de uiteindelijke ontwerp-Omgevingsvisie. Daar waar aanleiding is tot het stellen van bindende regels door de Provincie, zal dat worden uitgewerkt in de ontwerp-Omgevingsverordening.

In mei 2020 zal de ontwerp-Omgevingsvisie Limburg 2020 en de ontwerp-Omgevingsverordening Limburg samen met het planMER en de passende beoordeling gedurende zes weken ter inzage worden gelegd, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen kenbaar te maken. Deze terinzagelegging zal tegen die tijd gepubliceerd worden.

Meer informatie

Voor eventuele vragen over de Omgevingsvisie of de concept-NRD kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. Merkus, 06-11726670, j.merkus@prvlimburg.nl (Omgevingsvisie) of de heer L.H.M. Vorstermans 06-652735912, lhm.vorstermans@prvlimburg.nl (concept-NRD).