Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 6350VerordeningenBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 september 2019, nr. 1243232/1243253 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat met ingang van 5 september 2015 de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL2016-2021) van kracht is geworden;

 

Overwegende dat de voornoemde uitvoeringsregeling op een aantal punten is verouderd en het wenselijk is om een aantal technische reparaties aan te brengen;

 

Besluiten vast te stellen:

ARTIKEL I

De Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021

wordt gewijzigd als volgt:

 

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Onder verlettering van onderdelen h tot en met dd tot i tot en met ee wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: h. grote onderneming: onderneming waar minstens 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR overschrijdt, zoals bepaald in artikel 2, bijlage I van Verordening (EU) nr. 702/2014; 

 • 2.

  In onderdeel i (nieuw) wordt ‘stichting landelijk fietsplatform of stichting Wandelnetwerk’ vervangen door ‘Stichting Landelijk Fietsplatform of Stichting Wandelnet’. 

 • 3.

  In onderdeel o (nieuw) wordt ‘stichting Wandelnetwerk geregistreerde Lange Afstand Wandelpaden’ vervangen door ‘Stichting Wandelnet geregistreerde Lange-Afstand-Wandelpaden’. 

 • 4.

  In onderdeel u (nieuw) vervalt ‘op basis van een afgestemde ambitie’.

 

B

In artikel 1.8, eerste lid, wordt na ‘Gedeputeerde Staten besluiten’ ingevoegd ‘op basis van het Programma van Eisen voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer, bedoeld in de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL’.

   

C

In artikel 2.4, eerste lid, onderdeel a, wordt na ‘de activiteiten vinden plaats op een natuurterrein dat is aangemerkt als een onderdeel waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het natuurbeheerplan’ toegevoegd ‘, zoals geldend op het moment van indiening van de subsidieaanvraag’.

 

D

Na artikel 2.4 wordt een nieuw artikel 2.4a ingevoegd, luidende:

 

Artikel 2.4a EU richtsnoeren voor staatssteun

 • 1.

  Subsidieaanvragen kunnen niet worden ingediend na 1 oktober 2021.

 • 2.

  Indien de aanvrager een grote onderneming is, dient de subsidieaanvraag vergezeld te gaan van een uitgebreide beschrijving van het contrafeitelijke scenario waarin de begunstigde van geen enkele overheidsinstantie steun toegekend krijgt.

 

E

Artikel 2.9 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In het tweede lid, wordt na ‘Onverminderd het eerste lid, heeft de subsidieontvanger die een toeslag ontvangt’ ingevoegd ‘ten behoeve van het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein’.

 • 2.

  In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘en paden’ vervangen door ‘of paden’.

 • 3.

  In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘en paden’ vervangen door ‘of paden’.

 

F

Artikel 2.12 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In het derde lid, wordt ‘eerste lid’ vervangen door ‘tweede lid’.

 • 2.

  Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5.

  Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere gevallen in de beschikking tot subsidieverlening afwijken van het tweede en vierde lid.

 

G

Aan artikel 2.13 wordt na het derde lid een lid toegevoegd, luidende:

 

 • 4.

  In afwijking van het derde lid blijven op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ingediend door subsidieontvangers die op basis van het openstellingsbesluit 2018 gebruik hebben gemaakt van de ‘tarieven 2017 ten behoeve van herbeschikken’, bedoeld in dat openstellingsbesluit, de hiervoor genoemde tarieven 2017 van toepassing.

 

H

In artikel 2.14, derde lid, wordt ‘restant’ vervangen door ‘resterende’.

 

I

Artikel 3.4 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In onderdeel b wordt na ‘het project voldoet aan de beoordelingscriteria voor gebiedsaanvragen zoals die in het natuurbeheerplan in paragraaf 4.5 zijn opgenomen’ ingevoegd ‘, zoals geldend op het moment van indiening van de subsidieaanvraag,’.

 • 2.

  In onderdeel c, onder 2o, wordt na ‘per leefgebied, of onderdeel van het leefgebied een projectomschrijving op het niveau van beheerfunctie, een en ander afhankelijk van het gekozen abstractieniveau voor de beoordelingscriteria voor gebiedscriteria in het natuurbeheerplan’ toegevoegd ‘, zoals geldend op het moment van indiening van de subsidieaanvraag’.

 

J

Artikel 3.7 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In het eerste lid wordt ‘maximale aantal’ vervangen door ‘maximumaantal’.

 • 2.

  In het tweede lid wordt ‘maximum aantal’ vervangen door ‘maximumaantal’.

 

K

 

Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.

 • 2.

  In het vierde lid (nieuw) wordt ‘vierde lid’ vervangen door ‘derde lid’.

   

L

In artikel 3.11, onderdeel c, wordt na ‘de gekozen beheeractiviteit of combinatie van beheeractiviteiten past bij de beheerfunctie zoals beschikt en het bijhorende leefgebied zoals aangewezen in het natuurbeheerplan’ toegevoegd ‘dat geldt voor het beheerjaar waarop de gekozen beheeractiviteit of beheeractiviteiten zien’.

 

M

In artikel 3.12, zesde lid, wordt ‘totaal bedrag’ vervangen door ‘totaalbedrag’.

 

N.

Artikel 3.13 wordt als volgt gewijzigd: 

 • 1.

  In het eerste lid wordt na ‘De subsidieontvanger kan eenmaal per kalenderjaar in de aanvraagperiode een aanvraag indienen tot wijziging van de beschikking tot subsidieverlening met ingang van het volgend kalenderjaar.’ toegevoegd ‘Hierbij wordt de aanvraag beoordeeld aan de hand van het natuurbeheerplan dat geldt voor het beheerjaar waarin het wijzigingsverzoek is ingediend.’

 • 2.

  In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘minimum en maximum oppervlakte’ vervangen door ‘minimale en maximale oppervlakte’.

 • 3.

  In het vijfde lid wordt ‘maximum aantal’ vervangen door ‘maximumaantal’.

 

O

Artikel 3.14 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • 1.

  In het derde lid wordt ‘restant’ vervangen door ‘resterende’.

 • 2.

  In het vierde lid wordt ‘restant’ vervangen door ‘resterende’.

 • 3.

  In het vijfde lid wordt ‘restant’ vervangen door ‘resterende’.

 

P

 

Het document waar in de link onder Bijlage 4 naar wordt verwezen, wordt vervangen door een geactualiseerd document.

 

Q.

 

Bijlage 5 komt te luiden:

 

Bijlage 5. Meldingstermijnen als bedoeld in artikel 3.11, aanhef en onder d en n SVNL’16 en overzicht kortingen als bedoeld in artikel 2.14, derde en vierde lid Beleidsregels verlagen subsidie POP

 

 

verplichting

Meldingstermijnen als bedoeld in artikel 3.11 aanhef en onder d en n SVNL 2016-2021.

Korting met 1% per werkdag op grond van artikel 2.14, derde lid Beleidsregels verlagen subsidie POP indien deze termijnen worden overschreden:

Jaarbetaling 0% als bedoeld in art. 2.14 , vierde lid Beleidsregels verlagen subsidie POP indien later wordt gemeld dan:

1

 

 

 

 

Opvoeren nieuwe activiteiten c.q. wijzigen van activiteiten (art 3.11.d)       

Uiterlijk 14 kalenderdagen voor het starten van de activiteit

Daags vóór de start van de activiteit

periode verlengen(=verlengen rustperiode of inundatieperiode)

5 werkdagen voor de oorspronkelijke einddatum, waarbij de termijn tussen datum van wijzigen en de nieuwe einddatum ten minste 14 kalenderdagen bedraagt

Daags vóór de oorspronkelijke einddatum

periode verkorten (=verkorten of naar voren halen rustperiode of inundatieperiode)

14 kalenderdagen voor de nieuwe einddatum

Daags vóór de nieuwe einddatum

Opvoeren c.q. wijzigen startdatum (1)

5 werkdagen voor de (nieuwe) startdatum

Daags vóór de (nieuwe) startdatum

Opvoeren c.q. wijzigen ingangsdatum aanwezigheid gewasresten (activiteit 9) (2)

5 werkdagen vóór de (nieuwe) ingangsdatum aanwezigheid van de gewasresten

Daags vóór de (nieuwe) ingangsdatum aanwezigheid van de gewasresten

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Melden uitgevoerde activiteiten (art.3.11 n )

 

 

Activiteit 5 (melden van nestenclaves en plaatsen nestbeschermer)

5 werkdagen na uitvoering

Uiterlijk 14 kalenderdagen

na uitvoering

Activiteit 5 (melden van startdatum rustperiode) (3)

5 werkdagen na startdatum rustperiode

5 werkdagen na startdatum rustperiode

Activiteit 6 (bemesten met ruige stalmest)

14 kalenderdagen na uitvoering

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

 

Activiteit 16 (schoonmaken van watergangen)

14 kalenderdagen na uitvoering

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

 

Activiteit 22 (snoeien)

14 kalenderdagen na uitvoering, doch uiterlijk 28 maart (m.b.t. snoeien in de periode 16 juli jaar x-1 tot 15 maart jaar x)

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering, doch uiterlijk 11 april (m.b.t. snoeien in de periode 16 juli jaar x-1 tot 15 maart jaar x)

 

Activiteit 23 (maaien en/of schonen)

14 kalenderdagen na uitvoering

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

 

Activiteit 26 (spuiten van bagger)

14 kalenderdagen na uitvoering

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

 

Activiteit 30 (onderwerken gewasresten)

14 kalenderdagen na uitvoering

Uiterlijk 28 kalenderdagen

na uitvoering

 

(1) Het opvoeren van de startdatum van de rustperiode in het kader van activiteit 5 valt hier niet onder. Een eventuele wijziging van de startdatum wel.

(2) Melding is niet nodig indien de periode van aanwezigheid van de gewasresten al gedefinieerd is.

(3) Melding is niet nodig indien de startdatum van de rustperiode al gedefinieerd is.

 

ARTIKEL II INWERKINGTREDING  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid werkt onderdeel G terug tot en met 1 januari 2018.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid werken onderdeel P en onderdeel Q, onder 2 tot en met 8, terug tot en met 1 januari 2019.

Haarlem,  10 september 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk,

voorzitter. [of plaatsvervangend voorzitter]

R.M. Bergkamp,

provinciesecretaris. [of plaatsvervangend provinciesecretaris]

Toelichting bij het besluit tot wijziging  

De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 is aangepast in het licht van nieuwe Europese en nationale wet- en regelgeving. Ook is de tekst op bepaalde punten aangepast of ingekort ten behoeve van de leesbaarheid. Verder zijn omschrijvingen verduidelijkt en zijn verouderde onderdelen uit de regeling geschrapt.

 

Artikel I, onderdeel D (artikel 2.4a, EU richtsnoeren voor staatssteun)

Aanvragen kunnen niet na 31 oktober 2021 worden ingediend, omdat per 1 januari 2022 het huidige goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie met kenmerk SA.48351 (2017/N) afloopt. Alsdan is een nieuw goedkeuringsbesluit of een andere staatssteungrondslag nodig om subsidie te verstrekken.

 

Het vereiste van het tweede lid van artikel 2.4a is afkomstig uit het landbouwsteunkader. Het ‘contrafeitelijke scenario’ is de beschrijving van de situatie als géén subsidie zou worden verleend. Wanneer de provincie een aanvraag ontvangt, wordt het contrafeitelijke scenario op zijn geloofwaardigheid getoetst en geverifieerd of de steun het vereiste stimulerende effect heeft.