Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 6332Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 september 2019, nr 954903/1263480 , tot wijziging van het openstellingsbesluit 28 augustus 2018, nr. 954903/1114413, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2018 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het subsidieplafond behorende bij het openstellingsbesluit van 28 augustus 2018, nr. 954903/1114413, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2018 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2017, dient te worden gewijzigd;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Besluiten:

ARTIKEL I  

Het openstellingsbesluit wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 1, onder b wordt gewijzigd en komt te luiden:

  • b.

    € 500.000,- voor het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op bedrijventerreinen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b.

ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 10 september 2019,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th. van Dijk,

voorzitter.

R.M. Bergkamp,

provinciesecretaris.