Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 6308Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent tijdvak en de openstellingsperiode van het Iepen Mienskipsfûns (Openstellingsbesluit IMF 2019/03)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

gelet op de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016,

 

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • 1.

  Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 16 september tot en met 11 oktober 2019 tot 17.00.

 • 2.

  Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend. Zie hiervoor op www.streekwurk.frl/imf.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

 • 1.

  Het subsidieplafond voor kleine maatschappelijke initiatieven en nieuwe evenementen per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 62.500

  • Noordoost Fryslân: € 122.500

  • Noordwest Fryslân: € 122.500

  • Zuidwest Fryslân: € 0 1

  • Zuidoost Fryslân: € 142.500

 • 2.

  Het subsidieplafond voor grote maatschappelijke initiatieven per gebied bedraagt:

  • Waddeneilanden: € 230.000

  • Noordoost Fryslân: € 270.000

  • Noordwest Fryslân: € 270.000

  • Zuidwest Fryslân: € 200.000

  • Zuidoost Fryslân: € 250.000

Artikel 3 Beperking van de openstelling

 • 1.

  Met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016 worden in de regio Zuidoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van kunstgras, met inbegrip van daarmee samenhangende werkzaamheden,

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de aanleg van kunstgrasvelden die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen.

 • 3.

  Met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016 wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder c, van die subsidieregeling, in de regio’s Noordwest Fryslân en Noordoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden.

 • 4.

  Met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016 wordt binnen de categorie grote maatschappelijke initiatieven, als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder c, van die subsidieregeling, in de regio’s Zuidwest Fryslân en Zuidoost Fryslân geen subsidie verstrekt voor de aanleg van speeltoestellen op schoolpleinen en speelterreinen met inbegrip van de daarmee samenhangende werkzaamheden,

 • 5.

  Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op de aanleg van speeltoestellen in de regio Zuidoost Fryslân, die een breed gebruik in de lokale gemeenschap zullen kennen en waarbij het initiatief aantoonbaar breed door die gemeenschap wordt gedragen;

 • 6.

  Met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016 zijn niet subsidiabel de kosten die verband houden met:

  • a.

   loonkosten van de aanvrager;

  • b.

   de loonkosten van ingehuurde adviseurs zijn maximaal voor 50% subsidiabel voor zover zij in redelijke verhouding staan tot de uitgevoerde activiteit.

Artikel 4 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.8 van de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit IMF 2019/03 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Nadere details over de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 2016 zijn te vinden via www.streekwurk.frl/imf. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, de beleidsregel subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns 2016, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.

   

Leeuwarden 3 september 2019,

Gedeputeerde Staten voornoemd:

drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris