Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 6301Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, van rechtswege verleende omgevingsvergunning Kilkade 12 te Dordrecht

Kennisgeving beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maken bekend dat zij een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben van rechtswege verleend.

Aanvraag:

Z-15-193896

Activiteit:

Voor: de uitbreiding opslagcapaciteit TAG

Het betreft een uitbreiding van de opslagcapaciteit voor teerhoudend asfaltpuin (TAG) van maximaal 2.500 ton naar 6.000 ton zonder het vergroten van de thans vergunde jaarcapaciteit.

Locatie: Kilkade 12 te Dordrecht

Datum besluit:11 september 2019

Vanwege het verstrijken van de termijn is de vergunning van rechtswege verleend.

De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 8585 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, t.a.v. het Awb-secretariaat, onder vermelding van ‘Awb-bezwaar’ in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden.

De beschikking treedt op grond van artikel 6.1, vierde lid, van de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking op het moment dat de termijn voor het indienen van een bezwaar is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt op het moment dat op het bezwaar is beslist. De vergunninghouder kan de Voorzieningenrechter verzoeken de opschorting van de inwerkintreding op te heffen. Het verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Contactpersoon

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Unit Omgevingsbeheer, telefoon 078-770 85 85.