Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 6295Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de kadeversterking Kampereilanden - Dijkring 102 te Kampen

Op 21 december 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de kadeversterking Kampereilanden, Dijkring 102 te Kampen. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de vergunning Wet natuurbescherming wordt toegekend. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 september 2019 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van een beroepschrift.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.