Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 6257Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, ontwerpbesluit Wet bodembescherming, Meers 29-33, Thorn, LI097700043

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis van het voornemen van een (ontwerp) besluit op basis van artikel 29 en artikel 37 Wet bodembescherming voor de locatie van Marop Beheer B.V., Meers 29-33 te Thorn

Locatie: Meers 29-33, Thorn , kadastraal bekend gemeente Thorn, sectie B, nummer(s) 589,1639,1640,1835,1837,1899,1991,1992 en 1993.

Datum ontwerpbes luit: 12 september 2019

Projectcode: LI097700043

Wij zullen vaststellen of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging (artikel 29 Wbb) en of spoedige sanering (artikel 37 Wbb) noodzakelijk is.

Op deze procedure is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage van 17 september 2019 t/m 28 oktober 2019: - in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak 043 389 76 49; - in het gemeentehuis van Maasgouw, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming

Iedereen kan gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van de projectcode. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, kunt u contact opnemen met tel. 043 389 76 49.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49