Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 6232Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent instelling van de adviescommissie POP3 subsidies Noord-Holland verplaatsing van landbouwbedrijven (Instellingsbesluit adviescommissie POP3 subsidies Noord-Holland ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op:

 • a.

  artikel 82 van de Provinciewet;

 • b.

  Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland.

 

 

Besluiten vast te stellen:

 

Besluit tot instelling van de adviescommissie POP3 subsidies Noord-Holland ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’

Artikel 1 begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

POP3: het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma van Nederland in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020.

Artikel 2 Instelling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen op grond van artikel 1.14 van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland een adviescommissie in, die bestaat uit de leden:

  • a.

   mw. M.G.M. Vintges (gemeente Westland);

  • b.

   mw. M.L. Gerretsen (provincie Utrecht);

  • c.

   dhr. M.J. Kloet (zelfstandige, voorheen werkzaam bij Greenport Holland);

  • d.

   dhr. A.H. Zwart (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij BV);

  • e.

   mw. L.W.M. Claessen (Glastuinbouw Nederland);

  • f.

   dhr. C.J.M. Hendriks (Rabobank Nederland).

 • 2.

  De adviescommissie benoemt voorafgaand aan de vergadering één van haar leden tot voorzitter van de adviescommissie.

Artikel 3 Bevoegdheden

De commissie brengt een advies uit aan Gedeputeerde Staten over de inhoudelijke beoordeling en prioritering van de subsidieaanvragen in het kader van openstellingsbesluiten voor paragraaf 2.4 van de Uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland voor verplaatsing van landbouwbedrijven.

Artikel 4 Samenstelling, benoeming en ontslag

 • 1.

  De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee andere leden.

 • 2.

  De adviescommissie bestaat uit medewerkers van publieke en/of private organisaties.

 • 3.

  De adviescommissie wordt ingesteld vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 4.

  Na realisatie van de POP3 subsidies Noord-Holland en uiterlijk 31 december 2023 wordt de adviescommissie opgeheven.

 • 5.

  Indien één van de leden de werkzaamheden voor de selectiecommissie voortijdig beëindigt, beslissen Gedeputeerde Staten over de opvolging;

 • 6.

  Gedeputeerde Staten kunnen de voorzitter of een lid van de commissie schorsen en ontslaan.

Artikel 5 Secretariaat

 • 1.

  De adviescommissie wordt ondersteund door een secretaris.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van de adviescommissie.

 • 3.

  Het secretariaat van de adviescommissie berust bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Artikel 6 Werkwijze

 • 1.

  De commissie stelt een reglement van orde of huishoudelijk reglement vast voorafgaand aan de beoordeling.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten leggen na ontvangst van een aanvraag deze voor aan het betaalorgaan voor een ontvankelijkheidstoets.

 • 3.

  De adviescommissie beoordeelt ontvankelijke aanvragen op basis van de selectiecriteria in het openstellingsbesluit.

 • 4.

  De adviescommissie stelt bij meerderheid van stemmen een advies vast over de beoordeling van de aanvraag.

 • 5.

  Gedeputeerde Staten besluiten op de aanvraag na kennis te hebben genomen van het advies van de adviescommissie.

 • 6.

  De adviescommissie kan deskundigen en belanghebbenden in haar vergaderingen uitnodigen.

 • 7.

  Genodigden maken geen deel uit van de besluitvorming over de advisering.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit adviescommissie POP3 subsidies Noord-Holland ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 12 september 2019 in werking.

.

Haarlem, 10 september 2019,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.