Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 6231Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de directeur Concernzaken van de provincie Noord-Holland van 11 september 2019 houdende verlening van ondervolmacht en -machtiging ten behoeve van de LEAR (Legal Entity Appointed Representative) Horizon 2020

De directeur Concernzaken van de provincie Noord-Holland;

Overwegende dat de provincie Noord-Holland subsidie heeft aangevraagd in het kader van de Europese subsidieprogramma Horizon 2020;

 

Overwegende dat voor het kunnen ontvangen van de subsidie en het uitvoeren van de projecten door de provincie Noord-Holland binnen het Horizon 2020 subsidieprogramma de aanwijzing van een LEAR (Legal Entity Appointed Representative) noodzakelijk is;

 

Gelet op artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet en artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland;

 

Besluit vast te stellen:

 

Besluit aanwijzing, ondervolmacht en -machtiging LEAR (Legal Entity Appointed Representative) provincie Noord-Holland

Artikel 1  

De sectormanager Juridische Zaken van de provincie Noord-Holland, en bij afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt aangewezen als LEAR (Legal Entity Appointed Representative) als bedoeld in het Europese subsidieprogramma Horizon 2020.

Artikel 2  

Aan de LEAR, en bij afwezigheid zijn plaatsvervanger, wordt ten behoeve van de uitvoering van Horizon 2020 projecten die de provincie doet ondervolmacht en -machtiging verleend om namens de rechtspersoon provincie Noord-Holland de navolgende bevoegdheden uit te voeren:

 • a.

  de juridische en financiële informatie over de provinciale organisatie te beheren;

 • b.

  de benodigde toegangsrechten binnen de provinciale organisatie te beheren;

 • c.

  de vertegenwoordigers binnen de provinciale organisatie aan te wijzen om grant agreements (LSIGN) via de Funding & Tenders Portal elektronisch te ondertekenen;

 • d.

  de vertegenwoordigers binnen de provinciale organisatie aan te wijzen om de financial statements (FSIGN) via de Funding & Tenders Portal elektronisch te ondertekenen.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 11 september 2019

De commissaris van de Koning,

namens deze,

De directeur Concernzaken van de provincie Noord-Holland,

De heer L.W.M.M. Beljaars