Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 6172Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Shell Nederland Verkoopmaatschappij

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 1 september 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Shell Nederland Verkoopmaatschappij voor de inrichting aan de Propaanweg 18, 3196 KH Rotterdam-Vondelingenplaat.

 

Het betreft een inrichting voor het op- en overslaan van brandstoffen en specifieke brandstofcomponenten.

 

De aanvraag is de eerste fase van een gefaseerde aanvraag en omvat het onderdeel milieu, veranderen. De tweede fase omvat het onderdeel bouwen en zal in een later stadium worden aangevraagd.

Deze aanvraag milieu betreft het vergroten van de opslag met de producten FAME, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) en kerosine (Jet A1) in tanks alsmede een steiger met losarmen en een blusschuim/stikstofopslag.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen. Teven hebben Gedeputeerde Staten besloten maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit te stellen met betrekking tot de diffuse emissie van organische koolwaterstoffen en de uit te voeren metingen en de luchtemissie-eisen van de dampverwerkingsinstallatie.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 12 september 2019 tot en met 24 oktober 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

- de gemeente Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal;

- het stadskantoor Vlaardingen, Klant Contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 999955829.