Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 6171Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking maatwerkvoorschriften Vopak Terminal Europoort B.V.

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 1 oktober 2018 een verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften, zoals bedoeld in het activiteitenbesluit milieubeheer, ontvangen van Vopak Terminal Europoort B.V. voor de inrichting aan de Moezelweg 75, 3198 LS Rotterdam-Europoort.

 

Het betreft een inrichting voor de op- en overslag van minerale olieproducten, organische chemicaliën en (gevaarlijke) afvalstoffen.

 

Het verzoek om maatwerkvoorschriften te stellen heeft betrekking op het tijdelijk vaststellen van hogere emissiegrenswaarden voor de emissie van benzeen en vluchtige organische stoffen uit de geurverwerkingsinstallaties op de stookolietanks en steigers dan de emissiegrenswaarden die in het Activiteitenbesluit zijn vastgesteld.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij hebben besloten, gelet op artikel 8.40 en 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer en artikel 2.4, achtste lid, onder a, en artikel 2.7, eerste lid van het Activiteitenbesluit, om bij maatwerk afwijkende emissiegrenswaarden te stellen met betrekking tot de emissies van benzeen en vluchtige organische stoffen uit de geurverwerkingsinstallaties op de stookolietanks en steigers.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 

12 september 2019 tot en met 24 oktober 2019 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 20.00 uur);

- de gemeente Brielle, Slagveld 36 te Brielle (maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.30 uur);

- de gemeente Maassluis, Koningshoek 93050 te Maassluis;

- de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl).

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 999998675.