Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 6033Beschikkingen | aanvraagKennisgeving melding vuurwerkevenement op 1 september 2019 op de locatie Koersendijk 3 in Nijverdal

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij een melding voor een vuurwerkevenement op 1 september 2019 op de locatie Koersendijk 3 in Nijverdal hebben ontvangen.

Deze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, terinzagelegging, zienswijze, bezwaar en beroep zijn niet van toepassing op de mededeling.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.