Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 5713Beschikkingen | aanvraagOntwerpbeschikking Wet bodembescherming, Van Alphenstraat 63A en omgeving te Voorburg

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om vast te stellen dat er géén sprake (meer) is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De locatie betreft Van Alphenstraat 63A, 2274 NC en omgeving te Voorburg.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 16 augustus 2019 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00556110, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.