Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2019, 5688Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland - Omgevingsvergunning wijziging vergunningvoorschriften - Ecofactorij 10 te Apeldoorn

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning op verzoek hebben gewijzigd waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Voor: het aanpassen van de voorschriften in het besluit d.d. 24 mei 2019 - nummer W.Z18.110561.02 - het verhogen van de toegestane hoeveelheid hardingszout in een PGS 15-kast van 2.500 kg naar 4.000 kg

Locatie Ecofactorij 10 te Apeldoorn

Datum besluit: 12 augustus 2019

Datum verzending 12 augustus 2019

Zaaknummer ODRN: W.Z18.110561.03

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;

d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder ‘bezwaarschrift’ of ‘mediation’ of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.