Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 5685Overige overheidsinformatieKennisgeving ontwerpbeschikking

 

WET BODEMBESCHERMING

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben een evaluatieverslag en een nazorgplan op grond van de Wet bodembescherming ontvangen voor de locatie voormalige gasfabriek te Dirksland.

 

GS zijn voornemens in te stemmen met het evaluatieverslag en het nazorgplan.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en de overige stukken vanaf 15 augustus 2019 gedurende zes weken op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45, 3241 XB MIDDELHARNIS (telefoon:140187);

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1, 3112 AN SCHIEDAM (telefoon: 010 246 80 00).

 

Inspraak

Belanghebbenden kunnen gedurende de bovengenoemde termijn hun zienswijze over de ontwerpbeschikking kenbaar maken aan Gedeputeerde Staten, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV SCHIEDAM.

 

Inlichtingen: mevrouw W. Broekema van de DCMR, telefoon: 010 - 246 83 36.

Wbb-code: AA050400001, Zaak: 9999128244