Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 5677Beschikkingen | aanvraagOntwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Stoelmatter 41 te Wateringen

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een overdekte opslag voor wegenzout. De locatie betreft Stoelmatter 41, 2292 JM te Wateringen.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 22 augustus 2019 zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 00548572, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Voor informatie over het inzien van de ontwerpbeschikking en de relevante documenten verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van gemeente Westland.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.