Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 5649Beschikkingen | aanvraagPlan Wet bodembescherming, Von Geusaustraat 193 te Voorburg

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 6 augustus 2019 een saneringsplan is ontvangen. De locatie betreft Von Geusaustraat 193, 2274 RJ te Voorburg (zaaknummer 00557966).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

Het plan ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt